9 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

images (26)Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικά εννέα (09) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, ως εξής:

  • Τέσσερα (04) άτομα ΔΕ Ναυαγοσωστών με τα εξής ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Α. ΚΥΡΙΑ
α) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρθρου 1 του ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

  • Πέντε (05) άτομα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας για την πρόσληψη των οποίων δεν απαιτούνται ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/97.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (για όλες τις ειδικότητες)

  1. Οι υποψήφιοι Ναυαγοσώστες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους, ενώ οι υποψήφιοι Εργάτες Πυρασφάλειας να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  2. Να έ χουν τ ην υγεία κ αι τ η φ υσική κ αταλληλότητα που τους επιτρέπει της εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Οι υποψήφιοι δ εν π ρέπει ν α έ χουν κώλυμα κ ατά τ ο άρθρο 8 τ ου υπαλληλικού κώδικα ( ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες, σε φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 τουν.3812/2009.

Επίσης, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο επικυρωμένο:
3. Βασικό τίτλο σπουδών.
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ.
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς και Μουρεσίου, συντασσομένου κατ’άρθρο 21 παράγραφος 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης, στο γραφείο του ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στην Τσαγκαράδα και στον ιστοχώρο του προγράμματος ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στο Δημοτικό Κατάστημα στη Ζαγορά, ταχ. δ/νση: Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα στο Γραφείο Προσωπικού, αρμόδια υπάλληλος η κα Γάκη Σπυριδούλα (τηλ.
επικοινωνίας: 2426.350.115) εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου στη Ζαγορά και στην Τσαγκαράδα, δηλαδή έως και την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014.

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανοιχτές θέσεις για εκπαιδευτές στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Πύλης
Μενού