Θέση εργασίας στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

emprego-300x152Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 31/07/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Xαρακτηρισμός ζεολιθικών καταλυτικών υλικών. Μελέτη ρόφησης και διάχυσης σε πορώδη υλικά. Μελέτη δομής και ιδιοτήτων υλικών σε ατομική κλίμακα. Μορφοποίηση και παραγωγή υλικών σε μεγαλύτερη κλίμακα. Δημοσιότητα-διάχυση αποτελεσμάτων.
Το ανατεθέν έργο θα υλοποιηθεί στο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Αθήνα.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 Πτυχίο Πανεπιστημίου Θετικών Επιστημών ή Μηχανικών
 Να είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ–ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου
 Εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του έργου.
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο του έργου
 Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για την αίτηση και όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Απόφαση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην 28η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων
Προηγούμενο άρθρο
Εργασία στο Δήμο Άργους-Μυκηνών
Μενού