Θέση εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 41

ypalliloi-grafeioy-300x200Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με KA 3464 και τίτλο «Τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις, διερευνήσεις, γνωμοδοτικές υπηρεσίες για οργανισμούς του Δημοσίου και μη κρατικούς φορείς.», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς.

Αντικείμενο έργου: Προετοιμασία εγγράφων και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης
Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου ή/και περιγραφή παραδοτέων:
• Δειγματοληψίες.
• Προετοιμασία τοξικολογικών εκθέσεων για οργανισμούς του δημοσίου και μη κρατικούς φορείς.
• Καταγραφή απαντήσεων για οργανισμούς του δημοσίου και μη κρατικούς φορείς.
• Αρχειοθέτηση απαντήσεων για οργανισμούς του δημοσίου και μη κρατικούς φορείς.

Αμοιβή αναδόχου: Καθαρό ποσό: 21.853,66 €, ΦΠΑ: 5.026,34 € , Σύνολο: 26.880,00€
Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Εργαστήριο Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 01/10/ 2014

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος, η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης έργου ή η επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της, εφόσον τεκμηριώνεται βάσει έκτακτων αναγκών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:
• Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετής (3) προϋπηρεσία στο αντικείμενο του έργου.
• Απολυτήριο Λυκείου.
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται.

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
Συμμαχία για την Εργασία: Πρόγραμμα ένταξης αποφοίτων στην αγορά εργασίας
Μενού