Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 24

aoratoi-300x150Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), προκειμένου να ενισχύσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στη μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007), ως ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:
• Έξι (6) θέσεις της κατηγορίας ΠΕ, οι οποίες ενδεικτικά κατανέμονται ως εξής:

  • Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών, κατά προτίμηση Πληροφορικής, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία σε κάποιo/α από τα παρακάτω αντικείμενα:

• Java Programming
• Συντήρηση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση λογισμικού σε περιβάλλον
Oracle 10g ή/και μεταγενέστερο, συμπεριλαμβανομένων Oracle Forms και
Reports
• Oracle DBA
• Oracle Business Intelligence
• .Net Framework
Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις ή και εμπειρία σε XML και Web Services και
συγγραφή κώδικα στα παραπάνω εργαλεία καθώς και εμπειρία σε διαδικασίες
πιστοποίησης, σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2005.

  • Τρεις (3) θέσεις πτυχιούχων Μηχανικών ή Οικονομολόγων ή Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με αποδεδειγμένη διετή (2) εμπειρία στην χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ και του ΟΠΣ για το ΕΣΠΑ, ή και άλλων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η ικανότητα κατανόησης των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και σύνταξης οδηγιών, προδιαγραφών κλπ.

Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ και έργων του Δημοσίου Τομέα ή/και ιδιωτικών επενδύσεων, ανασχεδιασμό διαδικασιών για την εφαρμογή τους σε πληροφοριακά συστήματα, διαχείρισης συστημάτων ποιότητας (ΕΝ ISO 9001:2008) ή και διαχείρισης συστήματος ασφάλειας (ISO/IEC 27001:2005).
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΤΕ,
• Μία (1) θέση της κατηγορίας ΔΕ,
Για τις θέσεις ΤΕ και ΔΕ θα συνεκτιμηθεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν:

  • άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Windows και MS Office (word, excel, power point κλπ.) και ευχέρεια στη λειτουργία εργαλείων πληροφορικής,
  • οργανωτικές ικανότητες και ικανότητες επικοινωνίας,
  • μεγάλη ευχέρεια στη χρήση της ελληνικής γλώσσας,
  • πτυχίο αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower. Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας. Οι παραπάνω δύο θέσεις (2) προορίζονται για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ.

Προκειμένου να καλυφθούν οι παραπάνω ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας, μπορεί να αποσπασθεί προσωπικό για τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης για μία ή περισσότερες φορές και για ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 ως ισχύει, προερχόμενο από:
1. Τη ΜΟΔ Α.Ε.
2. Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των οποίων οι υπάλληλοι υπηρετούν ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ή Ειδικές Υπηρεσίες Εφαρμογής ή Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισμού
3. Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπου οι υπάλληλοι δεν υπηρετούν ήδη σε άλλες Ειδικές Υπηρεσίες
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην υπ’ αριθμό πρωτ. 33340/ΟΠΣ 804/18-7-2008 (ΦΕΚ 1526/Β/4-8-2008) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες
θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή του Γ’ ΚΠΣ.

Δείτε ολόκληρη την Πρόσκληση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής ”
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη ΠΜΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 2014-2015
Μενού