Θέση εργασίας στη 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 25

ξοβββββ-300x294Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το Έργο: “Αποκατάσταση Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου της Νήσου της λίμνης των Ιωαννίνων”.Η 8η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖ/ΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-2014, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

  • 1 θέση ΔΕ-Εργατοτεχνίτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές- στερεωτικές εργασίες ) και ελλείψει αυτών ΥΕ- Ειδικευμένοι εργάτες (με εξειδίκευση σε αναστηλωτικές στερεωτικές εργασίες ) με περιοχή απασχόλησης : ΝΗΣΙ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 45221, Κάστρο, Ιωάννινα. Υπόψιν κ. Τασιούλα Ζωής και Παυλοπούλου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας  26510 25989 & 26510 39580), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 21-7- 2014 έως 25-7-2014) από τις 09:00 π.μ. έως και τις 13:00μ.μ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει Jία Jόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισJό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την Προκήρυξη

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διάφορες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στην Κέρκυρα
Προηγούμενο άρθρο
Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, κατεύθυνση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015
Μενού