Θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (5)Η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες του έργου “Αποκατάσταση Τεμένους Βαγιαζήτ Διδυμοτείχου” για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ή πέντε (5) μηνών ανάλογα με την ειδικότητα  με δυνατότητα παράτασης, ανάλογα με την πορεία των εργασιών, τις διαθέσιμες πιστώσεις του έργου και την σχετική εγκριτική ΠΥΣ.:

  • ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μία (1) Διιδυμότειχο Δώδεκα (12) μήνες
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Δύο (2) Διιδυμότειχο Δώδεκα (12) μήνες
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων εργατών Μία(1) Διδυμότειχο Πέντε (5) μήνες

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν περιέλθει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου Σοφοκλέους και Πλωτινουπόλεως * 683 00 Διδυμότειχο, όπου διατίθενται και τα σχετικά έντυπα αιτήσεων, κατά τις ώρες 11:00 – 14:00, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) ήτοι από 22.07.2014 έως και 4.08.2014.

Η ανακοίνωση αυτή θα έχει καταχωρηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και θα έχει αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Διδυμοτείχου (Βασ.Γεωργίου 1, 68300, Διδυμότειχο Έβρου), του Βυζαντινού Μουσείου Διδυμοτείχου (Σοφοκλέους και Πλωτινουπόλεως * 683 00 Διδυμότειχο και της Προϊσταμένης Αρχής (Δ.Β.Μ.Α. Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα), τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα έναρξης της προθεσμίας.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.
Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για τα γενικά και ειδικά προσόντα πρόσληψης κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

 

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση του κοινωνικού μερίσματος
Προηγούμενο άρθρο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ – VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ
Μενού