Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

deh-300x187Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Λινοπεραµάτων που εδρεύει στα Λινοπεράµατα του Νοµού Ηρακλείου και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν  πρόσθετα) προσόντα .

  • 201 ΑΗΣ  Λινοπεραµάτων Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ∆Ε Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 µήνες 6
  • 202 ΑΗΣ  Λινοπεραµάτων Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ∆Ε  Xειριστών Κατεργασίας Ύδατος 8 µήνες 2
  • 203 ΑΗΣ Λινοπεραµάτων Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΕ Φυλάκων 8 µήνες 2

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να  δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού  Ηρακλείου, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ/∆ΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθµούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνοµους και τοπικούς Σταθµούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ∆ΕΗ ΑΕ» µε σήµανση έκδοσης «27-09-2013»] να γίνει στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του δήµου Μαλεβιζίου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:  sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 2131319188.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, dei.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. της 1ης περιόδου 2014
Προηγούμενο άρθρο
Εως και την 1η Αυγούστου οι αιτήσεις εκπαιδευτών στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Μενού