20 προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 30

1234e-300x250Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τρίπολης, που εδρεύει στην Τρίπολη και συγκεκριμένα του εξής , ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 Δήμος Τρίπολης Τρίπολη ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες – 3 άτομα
  • 102 Δήμος Τρίπολης Τρίπολη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σαρώθρου) (Ομάδας Ι’ Τάξης Γ΄) 8 μήνες – 2 άτομα
  • 103 Δήμος Τρίπολης Τρίπολη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (γερανοφόρου) (Ομάδας Γ’ Τάξης Γ΄) 8 μήνες – 1 άτομο
  • 104 Δήμος Τρίπολης Τρίπολη ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες – 14 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρίπολης Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης, Τ.Κ. 22100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κκ. Καλογερά Δημητρίου ή Σταυρόπουλου Ιωάννη, (τηλ.επικοινωνίας: 2713600431-432).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση για να δείτε όλες τις πληροφορίες

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προς παράταση του προγράμματος “Εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά”
Προηγούμενο άρθρο
«Έκρηξη» των βάσεων έως και 700 μόρια σε περιζήτητες σχολές
Μενού