Θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψηςΤο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να αναθέσει έργο σε έναν Πτυχιούχο Βιολόγο-Ιχθυολόγο στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος: «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ», για διάστημα (6) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.23 του Ν.2621/98, καθώς και την απόφαση του ΔΣ/ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεδρία 202η/10.7.2014.

Περιγραφή έργου:
Το έργο αφορά στη συμμετοχή σε δειγματοληψίες βιολογικών παραμέτρων, στην καταχώρηση δεδομένων πεδίου στη σχετική βάση δεδομένων, στη δημιουργία βιολογικών δεικτών και την στατιστική επεξεργασία των βιοτικών και αβιοτικών δεδομένων στo πλαίσιo του προγράμματος «ΚΡΗΠΙΣ-ΙΘΑΒΙΠΕΥ». Επίσης ο υποψήφιος θα συμβάλλει στην μελέτη της βιολογίας των ψαριών του Μαλιακού Κόλπου και στην αναγνώριση των ιχθυδίων και θα συμμετέχει στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων και επιστημονικών εργασιών.
Παραδοτέα: Τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της αναγνώρισης ιχθυδίων από την περιοχή του Μαλιακού Κόλπου και την στατιστική επεξεργασία βιοτικών και αβιοτικών δεδομένων που θα συλλέγουν στα πλαίσια του ανωτέρω έργου.

Κριτήρια επιλογής των υποφηφίων:
Έναν πτυχιούχο Βιολόγο-Ιχθυολόγο με:

  • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ιχθυλογική έρευνα.
  • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δειγματοληψίες πεδίου και χρήση βάσεων ιχθυολογικών δεδομένων.

Τόπος εργασίας: Άγιος Κοσμάς Αττικής

Εργολαβικό αντάλλαγμα: 6000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας, αστυνομική ταυτότητα) θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 1η Αυγούστου 2014, στα γραφεία του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ή ταχυδρομικός στη διεύθυνση 46,7 χιλ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο Αττικής (περιοχή Μαύρο Λιθάρι), Τ.Κ.190 13, Τ.Θ.712, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν:
Δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός των 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
Δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης /βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων.
Το δικαίωμα της πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Η διαδικασία της αξιολόγησης/βαθμολόγησης θα γίνεται για τους υποψήφιους που πληρούν τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης.

Βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων (λαμβάνονται υπόψη μόνο τα απαιτούμενα κριτήρια της προκήρυξης)

Αριθμός μορίων:

  • Βασικός τίτλος σπουδών : βαθμός πτυχίου επί συντελεστή 25
  • Διδακτορικό δίπλωμα : 200 (με συνάφεια)
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας : 160 (με συνάφεια)
  • Γνώση γλώσσας των χωρών της Ε.Ε. : 80 (άριστη) 50 (πολύ καλή) 30 (καλή)
  • Γνώση γλώσσας άλλων χωρών εκτός Ε.Ε. : 50 (άριστη) 30 (πολύ καλή)
  • Χρόνος συναφούς προϋπηρεσίας : (10 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας)
  • Ειδικές δραστηριότητες (συγγραφικό έργο, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές ή ομάδες εργασίας) :  μέχρι 80

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *