Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη έργου στα πλαίσια της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο

emprego-300x152Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα έως 11 μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) ένα (1) φυσικό πρόσωπο, μεταδιδακτορικό ερευνητή  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΡΙΣΤΕΙΑ- Likelihood methods for jump diffusions and related Marvov processes_436», της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Δελλαπόρτα που υλοποιείται μέσω της ΓΓΕΤ ως ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, , για την εκτέλεση του κάτωθι έργου:

Συμμετοχή στο έργο ΑΡΙΣΤΕΙΑ και ειδικότερα στα θέματα
(1) Ομοιόμορφη σύγκλιση, ρυθμός σύγκλισης και συνέπεια της προσέγγισης πιθανοφάνειας σε διαδικασίες Feller
(2) Ανάπτυξη ευσταθών προσεγγιστικών αλγορίθμων σε διαδικασίες Feller

Εκτιμώμενη διάρκεια: έως έντεκα (11) μήνες
Προϋπολογισμός: έως 20.444 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, 3.822,85€)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορική διατριβή ή προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα και καλή γνώση τουλάχιστον δύο εκ των:
(1) Μεθοδολογία MCMC
(2) Αριθμητική επίλυση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων
(3) Εφαρμογές διαδικασιών Markov και διαδικασιών Levy
Επιθυμητά προσόντα: Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή συνέδρια συναφή με τα απαραίτητα προσόντα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΣΕ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα απαραίτητα και στα επιθυμητά προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Για την αίτηση χρειάζεται μόνο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά με ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές.
2) Μετά από την αίτηση μπορεί να ζητηθούν επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Η υποβολή των βιογραφικών όπως και ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον καθηγητή κ. Πέτρο Δελλαπόρτα, έως τις 13 Αυγούστου 2014 και ώρα 12.00 μεσημβρινή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση petros@aueb.gr Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Κατεβάστε όλη την Πρόσκληση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *