Θέσεις Εργασίας με αντικείμενο την πληροφορική σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κω

Κοινοποιήστε το άρθρο

πληριοοοοΠροκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο). Οι ειδικότητες για  τους Εργαστηριακούς Συνεργάτες και τα διδακτικά αντικείμενα για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.)  που προκηρύσσονται κατά Τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Η ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη θα πραγματοποιηθεί μόνον εφ’ όσον υπάρχει επαρκής αριθμός δηλώσεων των σπουδαστών για το αντίστοιχο μάθημα και οι ανάγκες διδασκαλίας δεν καλύπτονται από τακτικά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ιδρύματος και εφ’ όσον εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τα ελάχιστα προσόντα των Συνεργατών (Επιστημονικών και Εργαστηριακών) και των Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων είναι τα ακόλουθα:

Ι. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.

1.   Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.

2.   Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.

3.   Τέσσερα τουλάχιστον έτη επαγγελματικής δραστηριότητας καταλλήλου επιπέδου ή, αναλόγως με τη φύση της θέσης που προκηρύσσεται, ισόχρονη εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα  ερευνητικά  προγράμματα  ή συνδυασμός των  ανωτέρω δραστηριοτήτων, αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση, με το επιστημονικό επίπεδο και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Η ανωτέρω επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι δύο έτη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε  Πανεπιστήμια  ή Τ.Ε.Ι. ή ομοταγή ιδρύματα  του εξωτερικού.

4.   Συναφής προς το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται επιστημονική δραστηριότητα  σχεδιασμού και εκτέλεσης  ερευνητικών  έργων, η οποία  αποδεικνύεται από τρεις τουλάχιστον πρωτότυπες  δημοσιεύσεις  σε επιστημονικά περιοδικά  αναγνωρισμένου κύρους.

ΙΙ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τ.Ε.Ι.

1.      Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.

2.      Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με την ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

3.      Πέντε τουλάχιστον  έτη  επαγγελματικής  δραστηριότητας αντίστοιχης του επιπέδου σπουδών, σε αντικείμενο σχετικό με την  ειδικότητα  της  θέσης  που προκηρύσσεται από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. Η ανωτέρω επαγγελματική  δραστηριότητα  μπορεί να περιλαμβάνει  μέχρι τρία  έτη διδακτικό έργο σε Πανεπιστήμια  ή  Τ.Ε.Ι. ή  ομοταγή  ιδρύματα  του εξωτερικού.

4.      Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων  ή  εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου καταλλήλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται.

IΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

1.   Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.

2.   Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

Οι αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η επιστημονική δραστηριότητα καθώς και το συγγραφικό έργο συνεκτιμώνται.

Β.-       α) Όπου γίνεται αναφορά  σε τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα, αν πρόκειται για τίτλους ιδρυμάτων εξωτερικού, πρέπει οι τίτλοι αυτοί να έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμοι προς τους αντίστοιχους τίτλους του εσωτερικού.

β) Ως επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτείται ως προσόν για την κατάληψη θέσης  Επιστημονικού ή Εργαστηριακού Συνεργάτη δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια  του χρόνου σπουδών για  τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα  ή οι σπουδές.

γ) Όπου προβλέπονται αυτοδύναμες δημοσιεύσεις, νοούνται και οι δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο κύριος ερευνητής.

δ) Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία).

2.    Κυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου και όλων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

3.    Βιογραφικό σημείωμα που θα περιέχει τα σχετικά με τις σπουδές, την επαγγελματική δραστηριότητα, συνοπτική ανάλυση του συγγραφικού και επιστημονικού έργου του υποψηφίου, καθώς  και πίνακα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

4.    Αντίτυπα των δημοσιευμάτων ή εκδόσεων του υποψηφίου.

5.    Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει, επί ποινή απαραδέκτου, τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες  της εβδομάδας που μπορεί να απασχοληθεί στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, για τη διδασκαλία των μαθημάτων που τυχόν θα του ανατεθούν.

6.    Άδεια της Υπηρεσίας (για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα)

7.    Δήλωση ατομικών στοιχείων, για μισθολογικούς και φορολογικούς σκοπούς (παρέχεται από την υπηρεσία).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά Νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή Ελληνικής Διπλωματικής Αρχής στο εξωτερικό και εκείνες που γίνονται σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων. Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διασαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από το οικείο όργανο και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών δηλαδή από  19-8-2014 έως και 28-8-2014, στις Γραμματείες των Τμημάτων των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες στις Γραμματείες των παρακάτω Τμημάτων που δέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

 

 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.                                                      : τηλ. 24610 68223

Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.    : τηλ. 24610 68239 – 68225

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. : τηλ. 24610 68090

Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.                                                     : τηλ. 24670 87060-2

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε.                                       : τηλ. 24670 87060-2

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)                                                  : τηλ. 24610 68221

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)                                    : τηλ. 24620 61600-1

Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά)                                                       : τηλ. 24670 87060-2

Μαιευτικής                                                                                       : τηλ. 24630 55303-4

Τεχνολόγων Γεωπόνων:

Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής (Φλώρινα)                                            :τηλ. 23850 54620

Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής  (Φλώρινα)                                             :τηλ. 23850 54619

Κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (Φλώρινα)                                         :τηλ.  23850 54610

Κατεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων(Φλώρινα)         :τηλ.  23850 54610

 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ

 Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *