Θέσεις Εργασίας Ινστιτούτο Eπιστημών Χημικής Μηχανικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 45

jobs2Το Ινστιτούτο Eπιστημών Χημικής Μηχανικής στο πλαίσιο υλοποίησης έργων ενδιαφέρεται να απασχολήσει τρία (3) άτομα ως ακολούθως

Μια (1) θέση μεταδιδάκτορα με αντικείμενο «Μηχανικός και οπτικός χαρακτηρισμός δισδιάστατων κρυστάλλων»
Καταληκτική ημερομηνία: 31η Αυγούστου 2014

Μία (1) θέση μεταδιδάκτορα με αντικείμενο «Μικροσκοπία Ατομικής δύναμης (AFM) δισδιάστατων κρυστάλλων»
Καταληκτική ημερομηνία: 31η Αυγούστου 2014

Μια (1) θέση πτυχιούχου Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας για την Διαχείριση, διάχυση και διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του προγράμματος
Καταληκτική ημερομηνία: 31η Αυγούστου 2014

Πηγή: career.duth.gr/

Μενού