Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Σοφάδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

ergasiaaaa-300x225Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει οτι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

  • 4 Χειριστές μηχανημάτων
  • 3 Οδηγοί
  • 8 Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Τπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει (ο υποψήφιος) αν τους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994, προκειμένου να κριθεί ένα έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία απασχόλησής του και την χρονική διάρκεια (έναρξη –λήξη)
5. Τπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, τηλ: 2443353213) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας στα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Δομοκού
Μενού