Θέσεις Εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

aristoteleio_panepistimioΟ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιολόγηση σειρών και υβριδίων στο καλαμπόκι για αντοχή στην ξηρασία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «Συνεργασία», με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Δόρδα, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως 30-6-2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 3425,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

EE 1 Αξιολόγηση σειρών καλαμποκιού με τρεις μεταχειρίσεις άρδευσης υπό συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού και υπό συνθήκες καλλιέργειας σε 3 περιοχές.

Ε.Ε.2 Αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού με τρεις μεταχειρίσεις άρδευσης σε έλλειψη ανταγωνισμού σε 3 παραγωγές και αναπαραγωγή των υβριδίων

Ε.Ε.3 Αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού με τρεις μεταχειρίσεις άρδευσης υπό συνθήκες καλλιέργειας σε πέντε περιοχές

Ε.Ε.4 Αξιολόγηση σειρών καλαμποκιού για την αντίδρασή τους στις διαφορετικές μεταχειρίσεις άρδευσης σε φυσιολογικό και υδροδυναμικό επίπεδο

Ε.Ε.5 Αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού για την αντίδραση τους στις διαφορετικές μεταχειρίσεις άρδευσης σε φυσιολογικό και υδροδυναμικό επίπεδο υπό συνθήκες έλλειψης ανταγωνισμού

ΕΕ 6 Αξιολόγηση υβριδίων καλαμποκιού για την αντίδραση τους στις διαφορετικές μεταχειρίσεις άρδευσης σε φυσιολογικό και υδροδυναμικό επίπεδο σε συνθήκες καλλιέργειας

Επίσης θα γίνουν μετρήσεις αγροκομικών και φυσιολογικών χαρακτηριστικών για κάθε σειρά και υβρίδιο καλαμποκιού και για κάθε υδατική μεταχείριση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ της κατεύθυνσης Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας ή Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου με βαθμό πάνω από έξι (6)
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σχετική με το αντικείμενο του έργου
  • Σχετική εμπειρία σε πειράματα πεδίου σε φυτά μεγάλης καλλιέργειας αλλά και στη λήψη αγροκομικών και φυσιολογικών μετρήσεων τουλάχιστον (12) μηνών.
  • Γνώση αξιολόγησης πειραματικών αποτελεσμάτων που να αποδεικνύεται από τουλάχιστον μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Δίπλωμα οδήγησης, για την διενέργεια των μετρήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Τομέα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ, Τ.Κ. 54124 από τις 18/8 έως τις 28/8 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τομέα του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 998602.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Η απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΑΠΘ (στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης).

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *