Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

jobsΟ Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. Δήμου Καλαμαριάς,ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ-Καθαριστών/τριών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για τις ανάγκες του καθαρισμού των χώρων των παιδικών σταθμών του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων). Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών ( άρθρο 5 ν. 2527/1997).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου τομέα στους οποίους έχει απασχοληθεί κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες.

3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών και αντίστοιχα οι γονείς ή τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών επισυνάπτουν πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του N. 3584/2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση της παρούσας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Διοίκησης του Δ.Ο.Π.Α. & Α.Π.Η. Εθν. Αντιστάσεως & Ικάρων Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά (Τηλ. Επικοινωνίας 2310 472122, 2310 472476).

 Πηγή: ergasia.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων για ΑΕΙ και ΤΕΙ των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών
Μενού