Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Παιονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobhuntΟ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων, διάρκειας δύο ( 2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας, για τις εξής, κατά αριθμό:

  • 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 2 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, όπου αυτός απαιτείται, ως προσόν πρόσληψης. Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση αυτού

3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για την απόδειξη του βαθμού εντοπιότητας

4.Πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων

6.Βεβαιώσεις εργοδοτών και του οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη απόδειξη της εμπειρίας

7.Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας

8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναφέρουν ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση(κοινή και στην υπηρεσία),απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και

9.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο χρόνο από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπάλληλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης του .(έναρξη και λήξη)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά στο γραφείο της υπηρεσίας μας, Ασκληπιού 6-Πολύκαστρο (αρμόδια υπάλληλος κ. Παυλίδου Ελένη τηλ. 2343022247), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ,εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στο Δημοτικό Κατάστημα και στη γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ.

Πηγή: e-dimosio.gr

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *