Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κρήτης

Κοινοποιήστε το άρθρο

OLYMPUS DIGITAL CAMERATο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης θα προσλάβει επτά (7) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, τρείς (3) για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου και τέσσερεις (4) για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

Αναλυτικα:

Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων
4 Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου
3 Δ.Ε. Αδελφών Νοσοκόμων

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπ’ όψιν η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.

Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση από την υπηρεσία του οικείου φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντιστοίχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.

Ως εμπειρία υπολογίζεται και λαμβάνεται υπ’ όψιν αυτή που αποκτήθηκε μετά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επομένου έτους από το έτος εγγραφής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση του ενδιαφερομένου
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος.
-Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 4052/2012.
-Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ανέργων ή επιδοτούμενων ανέργων.

YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα κατατίθενται:
Στο χώρο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Kέντρου Kοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου T.K. 71410 Ηράκλειο Κρήτης ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές με την ένδειξη: Αίτηση για πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης: Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 71 410 Ηράκλειο Κρήτης.

Προσόν διορισμού ορίζεται:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών:
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) ή
Ειδικοτήτων βοηθών Νοσηλευτών ή
Βοηθών Νοσοκόμων ή
Νοσηλευτικής ή
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής) ή
Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας.
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Στις αιτήσεις των υποψηφίων υποχρεωτικά θα πρέπει να αναγράφεται το Παράρτημα επιλογής πρόσληψης του υποψηφίου.

Οι κωδικοί αριθμοί επιλογής του Παραρτήματος επιλογής για το οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί την πρόσληψη είναι:
-Για το Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου ο κωδικός αριθμός είναι: 1703.
-Για το Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων ο κωδικός αριθμός είναι: 1704.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησης στα γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη από την δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 Πηγή :e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *