100 θέσεις εργασίας για δύο χρόνια στην Εθνική Τράπεζα για φοιτητές

Κοινοποιήστε το άρθρο

ΕΘΝΙΚΙ_ΤΡΑΠΕΖΑΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς με παράλληλη πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και ανά τόπο όπου θα λάβει χώρα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση των υποψηφίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τραπεζική ΑΘΗΝΑ 50
Λογιστική
Χρηματοοικονομικά
Ελεγκτική ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10
Διοίκηση Κινδύνου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΘΗΝΑ 15
Μάρκετινγκ και Επικοινωνία
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5
Ναυτιλιακά
OIKONOMI^ ΣΠΟΥΔΕΣ Οικονομική Επιστήμη
Εφαρμοσμένα Οικονομικά ΑΘΗΝΑ 8
Διεθνή Οικονομικά
Οικονομική Ανάλυση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2
Αγροτική Οικονομία
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πληροφορική
Μαθηματικά ΑΘΗΝΑ 7
Στατιστική
Ενέργεια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3
Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Οι υποψήφιοι με ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.

β) Οι κάτοχοι πτυχίου/ διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ Τ.Ε.Ι ή ισότιμου της αλλοδαπής με βαθμό από 7,00 και άνω.

Θεωρείται πτυχιούχος και ο υποψήφιος που κατέχει – εντός της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων – βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του (π.χ. επιτυχής εξέταση διπλωματικής εργασίας, ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης). Στην εν λόγω βεβαίωση θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου του υποψηφίου.

γ) Οι υποψήφιοι που κατά την έναρξη του ακαδ. έτους 2014-2015 θα εγγραφούν για πρώτη φορά και θα φοιτήσουν στο πρώτο εξάμηνο σε εγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης της Ελλάδας, πλήρους ή μερικής φοίτησης (όχι εξ αποστάσεως), διάρκειας από 18 έως 24 μήνες συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

δ) Οι υποψήφιοι που δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα από την έναρξη της χρηματοδότησης.

ε) Οι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) της αγγλικής γλώσσας.

στ) Οι υποψήφιοι με ατομικό φορολογητέο εισόδημα μικρότερο των 30.000,00€ ή με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (έγγαμοι και προστατευόμενα τέκνα) μικρότερο των 75.000,00€.

ζ) Οι άνδρες υποψήφιοι με την προϋπόθεση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί οριστικά απ” αυτές, ή έχουν αναβολή επαρκή τουλάχιστον για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η έναρξη της υποτροφίας θα πρέπει να γίνει περιοριστικά έως και την 1/11/2014. Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης της υποτροφίας, ή ενδιάμεσα.

Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για τον ίδιο τίτλο σπουδών.

Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.

Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων. κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεωτικά, θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΙΚΥ, (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό του τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση. Ψευδείς δηλώσεις επισείουν ποινικές κυρώσεις, προβλεπόμενες στο Ν. 1599/86.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Κανένα δικαιολογητικό που θα σταλεί μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν γίνεται αποδεκτό.

Για την αποδοχή της αίτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσταλούν τα ακόλουθα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

ii. Αντίγραφο πρώτου βασικού πτυχίου Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.1, ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών όπου θα αναγράφεται απαραιτήτως ο τελικός βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο τελικός βαθμός του βασικού πτυχίου θα πρέπει να είναι από 7,00 και άνω. Επισημαίνεται ότι από το έτος κτήσης του πρώτου βασικού πτυχίου δεν πρέπει να έχουν παρέλθει πλέον των τεσσάρων ετών, δηλαδή να έχει αποκτηθεί από το έτος 2010 και μετά.

iii.Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο B2) 2 της αγγλικής γλώσσας.

iv. Για τους άνδρες υποψηφίους: πιστοποιητικό τύπου Α.” Για τους άνδρες υποψηφίους με αναβολή κατάταξης, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, ότι η αναβολή αυτή επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

v. Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους ή οικογενειακού (σε περίπτωση έγγαμων υποψηφίων ή υποψηφίων που είναι προστατευόμενα τέκνα) ή βεβαίωση μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Περισσότερα ΕΔΩ

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *