210 Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 69

paidikoiΤο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δέκα (210) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 2 ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού
 • 107 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • 60 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων
 • 1 ΔΕ Θερμοϋδραυλικών
 • 2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών
 • 2 ΔΕ Υδραυλικών
 • 3 ΔΕ Μαγείρων
 • 1 ΔΕ Ψυκτικών
 • 2 ΔΕ Μηχανοξυλουργών
 • 1 ΔΕ Σοβατζής
 • 1 ΔΕ Αλουμινάς
 • 1 ΔΕ Σιδεράς
 • 1 ΔΕ Πλακάς
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος
 • 15 ΥΕ Τραπεζοκόμοι
 • 10 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, T.K.:10443, Γραφείο Πρωτ. 1ος όροφος, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικού – Προσωπικού – Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κατσίκη Βασιλικής (τηλ. Επικοινωνίας: κ.κ. Καρανάσιου Παρασκευή: 210-5121236, Γεντής-Γεντίδης Περικλής 210-5127942/ 210-5125732, εσωτ. 109).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ.

Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε την λίστα με τις Συγχωνεύσεις Τμημάτων που φέρνουν οι Βάσεις
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Εκπαιδευτικό Φορέα στη Θεσσαλονίκη
Μενού