Προσλήψεις από το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

paidikoi-300x200Το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,  Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»  του ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισµού,  Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου, που εδρεύει στη Χίο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 3  ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος.

Κύρια προσόντα:  Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλουτά 1 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κας Ψύλλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2271022200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Ανακοίνωση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

2 απαντήσεις στο “Προσλήψεις από το ΝΠ∆∆ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Παιδείας ∆ήµου Χίου”

    1. Στο τέλος του άρθρου αναφέρει τη διαδικασία για την αποστολή των αιτήσεων “Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλουτά 1 Χίος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού υπόψιν κας Ψύλλου Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2271022200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *