26 προσλήψεις στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (29)Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – ΥΠ.ΠΟ.Α.), προκηρύσσει είκοσι έξι (26) συνολικά θέσεις καθηγητών, για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκπαιδευτική περίοδο 2014-2015, σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων του K.Ω.Θ. 2014 και τον διετή καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προγραμματισμό 2013-2015

Αναλυτικότερα οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι:

 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιολιού
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Βιόλας
 • Τέσσερις (4) θέσεις καθηγητών Βιολοντσέλου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κοντραμπάσου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Φλάουτου
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Κλαρινέτου
 • Μία (1) θέση καθηγητή Σαξοφώνου
 • Δύο (2) θέσεις καθηγητών Τρομπέτας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Άρπας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κιθάρας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Κρουστών με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
 • Μία (1) θέση καθηγητή Μονωδίας
 • Μία (1) θέση καθηγητή Υποκριτικής
 • Μία (1) θέση καθηγητή για Διεύθυνση και Εκπαίδευση της Χορωδίας Κ.Ω.Θ.
 • Μία (1) θέση καθηγητή Σύνθεσης
 • Δύο (2) θέσεις Συνοδών Πιάνου με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης
 • Δύο (2) θέσεις συνοδών Πιάνου για το Τμήμα της Δ/νσης Ορχήστρας, με υποχρέωση στην εκτέλεση παρτιτούρας Ορχήστρας στο πιάνο με δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας. Υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή λαμβάνεται από την γραμματεία του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15) ή από την ιστοσελίδα του Κ.Ω.Θ. (www.odiokrat.gr).

2) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

3) Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

4) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων.

5) Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία αποδεικνύεται:

α) Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση αρμοδίας, Ελληνικής ή

αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

γ) Είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 Ν.

2190/1994 και του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997.

δ) Είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

ε) Εάν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας, τότε απαιτούνται επιπλέον βεβαίωση εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.

Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.

6) Η καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις, προγράμματα συναυλιών, ανακοινώσεις στον Τύπο, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ηχογραφήσεις κ.λ.π.

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Κ.Ω.Θ. (Φράγκων 15, τηλ. 2310.522157) εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 5-9-2014 μέχρι και 15-9-2014 από τις 9:00 – 14:00.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *