Νηπιαγωγοί στο Δήμο Νέας Σμύρνης

Κοινοποιήστε το άρθρο

paidikoi-300x199Το Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ∆ήµου Νέας Σµύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράµµατος <<Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού>> ΕΣΠΑ 2007-2013 <<Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής>> του Κέντρου ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Νέας Σµύρνης , που εδρεύει στη Νέα Σµύρνη, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων , µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα)  προσόντα.

  • 5  ΠΕ Νηπιαγωγών με διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-8-2015, µε δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παίδων και Νέων <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Νέας Σµύρνης, Βάρνης 1, Τ.Κ.17124 Ν.  Σµύρνη, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Α. Μπαντέσκα (τηλ. Επικοινωνίας : 210-9335948 & 210-9319188).

Κατεβάστε την Ανακοίνωση για όλες τις πληροφορίες

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *