Θέσεις Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

μαθητεια-300x188Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 (Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας και άλλες δράσεις) της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» και κωδικό ΟΠΣ 377198, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους,ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη έως είκοσι (20) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή μέρους των τελικών παραδοτέων που προβλέπονται στην σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης ή/ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης.

Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης είναι τριάντα έξι (36) μήνες σύμφωνα με την με αρ. 10117/26.06.12 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Πόρων για την Ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και την με αρ. 2599/01.02.2013 πρώτη τροποποίηση της παραπάνω απόφασης ένταξης, ενώ η ημερομηνία λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης είναι η 31/8/2015.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη μιας από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση σχετικής επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Θέμα «Υποβολή πρότασης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου» (στο Παράρτημα Α της παρούσας παρατίθεται υπόδειγμα της σχετικής επιστολής).

Οι ενυπόγραφες επιστολές μπορούν να υποβάλλονται προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρεις τρόπους:

α) σε έντυπη μορφή (Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 Βόλος),

β) ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ee@uth.gr (σε αυτήν την περίπτωση η σχετική ενυπόγραφη επιστολή θα πρέπει να  σκαναριστεί και να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο [attachment] στο e-mail),

γ) με αποστολή της ενυπόγραφης επιστολής με fax στον αριθμό 24210-06464.

Πρόταση που θα υποβάλλεται με ανυπόγραφη επιστολή δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλομένων.

Η σχετική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 (μέχρι την 15:00 της 29/9/2014 εάν κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και την 24:00 της 29/9/2014 εάν αποσταλεί με e-mail ή fax).

Αναλυτικές πληροφορίες στην Προκήρυξη – Πρόσκληση.

Πηγή: newsedu.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *