Θέσεις Εργασίας για συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

synergatesΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης προκηρύσσει τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίαςκαι Συμβούλων Ψυχολόγων με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. (1 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και 1 Σύμβουλος Ψυχολόγος σε κάθε ΣΔΕ και 1 Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και 1 Σύμβουλος Ψυχολόγος σε κάθε Τμήμα εκτός έδρας ΣΔΕ).

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) έχουν ιδρυθεί με το ν. 2525/97 και λειτουργούν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β/8-7-2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας αναλαμβάνει το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό στην αναζήτηση και εξεύρεση εργασίας. Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας. Η ομαδική Συμβουλευτική δύναται να πραγματοποιείται στις αίθουσες του σχολείου, πάντα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα, με στόχο την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων.
 • Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήματα των εκπαιδευομένων στον τομέα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.
 • Επικοινωνεί με άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Πραγματοποιεί επαφές με επιχειρήσεις ή εκπροσώπους συλλογικών οργάνων (π.χ. σωματεία) με στόχο τη διαμεσολάβηση – διευκόλυνση της τοποθέτησης εκπαιδευομένων σε θέσεις εργασίας (σε περίπτωση που είναι εφικτό και κατά την κρίση του Συμβούλου).
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα και με θέματα που αφορούν γενικότερα στη διευκόλυνση εισόδου των εκπαιδευομένων στην αγορά εργασίας όπως πρόσκληση επαγγελματιών, ημέρες καριέρας κ.λπ.
 • Τηρεί βιβλίο δραστηριοτήτων στο οποίο καταγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι δραστηριότητες (ατομικά ραντεβού κ.λπ.) καθώς και οι ενέργειες διασύνδεσης.
 • Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων και οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξής τους.
 • Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς του ΣΔΕ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν σε ζητήματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας των εκπαιδευομένων.
 • Συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
 • Υποβάλλει αναλυτική τριμηνιαία απολογιστική έκθεση πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (στη λήξη κάθε τριμήνου).
 • Υποβάλλει συνολικό απολογισμό – αποτίμηση του έργου της σχολικής χρονιάς σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στη λήξη του έργου, που συνοδεύεται από δείγμα πρωτότυπου υλικού σχετικού με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας (ασκήσεις, ερωτηματολόγια κ.λπ.).

Ο Σύμβουλος Σταδιοδρομίας υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:

Πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων: Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης, ημεδαπής ή αλλοδαπής (με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου).

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος αναλαμβάνει το έργο της συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου με τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Παρέχει ατομική και ομαδική Συμβουλευτική εκπαιδευομένων με στόχο την υποστήριξή τους στην προσπάθεια να ανταποκριθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε θέματα που αφορούν στην προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Η ομαδική Συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται είτε μέσα στην τάξη στην ευρύτερη ομάδα των εκπαιδευομένων είτε στο γραφείο του Συμβούλου σε μικρότερες ομάδες, αν υπάρχει ανάγκη.
 • Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε πρόσωπα ή ομάδες που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.
 • Αναζητά πηγές πληροφόρησης, συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες – αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
 • Επικοινωνεί με άλλους φορείς – υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την ψυχολογική υποστήριξη και παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Τηρεί «ημερολόγιο» στο οποίο καταγράφονται ανά ημέρα και ώρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο σχολικό περιβάλλον (ατομικά ραντεβού κ.λπ.).
 • Συμμετέχει σε κάθε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων.
 • Υποβάλλει απολογισμό του έργου του ανά τρίμηνο και συνολικά στο τέλος του σχολικού έτους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο Σύμβουλος Ψυχολόγος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του:

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας μέχρι και τεσσάρων τμημάτων μάθησης δύο (2) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Στα ΣΔΕ δυναμικότητας άνω των τεσσάρων τμημάτων μάθησης τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα κατά το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απαραίτητα:

α) Κάτοχοι πτυχίου σχολών Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναγνώρισης και ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) και

Β) Πτυχιούχοι τμημάτων Φ.Π.Ψ. με κατεύθυνση Ψυχολογία. Η σύμβαση των παραπάνω που θα επιλεγούν είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με διάρκεια έως 30-6-2015.

Δείτε εδω την πρόσκληση

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

2 απαντήσεις στο “Θέσεις Εργασίας για συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγων στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας”

 1. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΗΜΜΕΤΕΧΩ?
  2008-2012: Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Ψυχολογίας. Παρακολούθηση σεμιναρίων ψυχολογίας

  2011 έως σήμερα – Εθελοντική εργασία και Πρακτική άσκηση στο ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες». Συμμετοχή σε διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης. Συμμετοχή σε ατομικές συνεντεύξεις ψυχοθεραπείας.
  2013 έως σήμερα – Εθελοντική εργασία με αντικείμενο ΔΕΠΥ, διαταραχή μνήμης, προβλήματα συμπεριφοράς, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών με εξειδίκευση στον τομέα των μαθηματικών, Φυσικής, γνώσεις για βασικές λειτουργίες Η/Π με τα παιδιά της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» και με τα παιδιά του Κέντρου «Καρδιά χωρίς σύνορα» στο Μενίδι.
  Ερευνητική εργασία με θέμα: «Η επίδραση των γνωστικών θεωριών στην επεξεργασία πληροφοριών στην μάθηση (ειδικότερα στην μελέτη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων)».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *