Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ναυπακτίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

αρχείο λήψης (4)Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Δήμου Ναυπακτίας, που εδρεύει στη Ναύπακτο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

  • 2 ΥΕ Καθαριστών-στριών
  • 2 ΔΕ Μαγείρων
  • 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας – Ιλ. Τζαβέλα 37 – Τ.Κ. 30300 Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κου Λαουρδέκη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2634360139 – 2634360104).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Πηγή: e-dimosio.gr
Μενού