Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων στην Λάρισα

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (26)Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Ν.Π.Ι.Δ., υλοποιεί την εγκεκριμένη πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) με κωδικό MIS 375946 και την εγκεκριμένη Πράξη «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου) με κωδικό MIS 375963 οι οποίες εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σε εκτέλεση της εγκεκριμένης Πράξης «Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου) με κωδικό MIS 375963, το ΚΕΘΕΑ προκηρύσσει μία(1) θέση ΠΕ Ιατρού ψυχίατρου στην Λάρισα (κωδικός θέσης: ΨΥΧΤ – ΛΑΡ).

Ο ψυχίατρος θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράωρης (4ωρης) απασχόλησης από Δευτέρα έως Παρασκευή, για χρονικό διάστημα από την πρόσληψη έως 21.7.2015, η οποία θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης της προαναφερομένης πράξης. Το ΚΕΘΕΑ και κατ’ επέκταση το Ελληνικό Δημόσιο δεν δεσμεύονται κατ’ ουδένα τρόπο για τη συνέχιση της σύμβασης εργασίας μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας της.

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος είναι :

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο Ιατρικής με ειδίκευση στη Ψυχιατρική, Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Επαγγελματική εμπειρία, Εκπαίδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, Εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Καλή γνώση MS Office.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 21.10.2014. Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει :

α) βιογραφικό σημείωμα και

β) οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι και όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται εάν δεν είναι πλήρης. Φάκελοι υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πριν από τις 11.10.2014 ή που θα υποβληθούν μετά τις 22.10.2014 δεν θα ληφθούν υπόψη.

Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *