Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αργους-Μυκηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 37

paidikoi-300x199Ο Δήμαρχος ΄Αργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου ΄Αργους – Μυκηνών, που εδρεύει στο ΄Αργος και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

  • 3 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
  • 1 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΄ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ, Δ/νση Διοικητικού, Καποδιστρίου 9-11, Τ.Κ. 212 00 ΄Αργος, υπόψιν κας Κουργιαλά Μάρθας (τηλ. επικοινωνίας: 27510-68574 & 2751360000).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Ξενοδοχειακή Μονάδα στο Βόλο
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Διδυμότειχου
Μενού