Εμβάσματα : Πώς θα φορολογηθούν ;

Κοινοποιήστε το άρθρο

entypo-e9-forologiki-dilosi-310x232Ευκολότερα θα μπορούν οι φορολογούμενοι να καλύψουν το «πόθεν έσχες» των εμβασμάτων άνω των 100.000 ευρώ που απέστειλαν στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011.

Με τις νέες οδηγίες της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου κλείνουν κάποια «παράθυρα» που εκμεταλλεύονταν όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό

Οι φορολογούμενοι που ελέγχονται τώρα από τις φορολογικές αρχές για τη νομιμότητα της προέλευσης των χρημάτων αυτών μπορούν να τα δικαιολογήσουν και με ποσά που εισέπραξαν την περίοδο 2000-2011 από την πώληση μετοχών τις οποίες είχαν αποκτήσει κατά τα έτη 1998-1999, όταν δηλαδή το Χρηματιστήριο ήταν σε άνθηση.

Ακόμη έχουν τη δυνατότητα να επικαλεστούν χρηματικά ποσά που εισέπραξαν την περίοδο 2000-2011 από την πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, ρέπος κλπ., που είχαν αποκτήσει πριν από το 2000. Μπορούν δηλαδή να καλύψουν τα εμβάσματα χρησιμοποιώντας ολόκληρα τα ποσά που εισέπραξαν από την πώληση των μετοχών, των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, των ομολόγων κλπ. έστω κι αν τα ποσά αυτά ήταν μικρότερα από τα ποσά που είχαν δαπανήσει μέχρι και το 1999 για την απόκτηση των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων.

«Παράθυρα»

Με τις νέες οδηγίες της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου κλείνουν κάποια «παράθυρα» που εκμεταλλεύονταν όσοι έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό αφού ζητούνται έγγραφα από τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες ενώ σε περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, διατάσσεται φορολογικός έλεγχος για όλα τα ονόματα που εμφανίζονται στον λογαριασμό αυτό.

Ειδικότερα:

1 Για την κάλυψη των εμβασμάτων γίνονται δεκτά χρηματικά ποσά που υπήρχαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο τέλος του 1999 (τελευταίο παραγεγραμμένο έτος), εφόσον η ύπαρξή τους αποδεικνύεται από επίσημα δικαιολογητικά (βεβαίωση από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) και εφόσον έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Στην έννοια των χρηματικών ποσών περιλαμβάνονται, εκτός από τις καταθέσεις, και τα επενδυτικά προϊόντα γενικά (ομόλογα, μετοχές, repos, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.) για τα οποία προκύπτει από σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ότι ήταν διαθέσιμα στο τέλος του έτους 1999 και εκποιήθηκαν-ρευστοποιήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο της μεταφοράς χρηματικού ποσού στο εξωτερικό με έμβασμα.

2 Για την κάλυψη των εμβασμάτων με το προϊόν της εκποίησης περιουσιακών στοιχείων διευκρινίζονται τα εξής:

  • Για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ.) που έχουν αποκτηθεί έως και το τέλος του 1999 και εκποιήθηκαν μετά την 1η-1-2000 και πάντως πριν από την αποστολή του εμβάσματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που προέκυψε από την εκποίηση αυτή υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η εκποίηση από σχετικά παραστατικά.
  • Για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ.) που έχουν αποκτηθεί μετά την 1η-1-2000 και εκποιήθηκαν πριν από την αποστολή του εμβάσματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που προέκυψε από την εκποίηση αυτή, για την κάλυψη του εμβάσματος, σε κάθε περίπτωση όμως ελέγχεται η οικονομική δυνατότητα απόκτησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων από το φορολογούμενο.
  • Για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κλπ.) που έχουν αποκτηθεί και εκποιηθεί έως και το τέλος του 1999 λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προέκυψε από την εκποίηση αυτή, εφόσον αποδεικνύεται από σχετικά παραστατικά και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικά για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο μετοχές, εκτός από τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (πινακίδια) θα πρέπει να προσκομίζεται και αναλυτική κίνηση της μερίδας του επενδυτή (φορολογούμενου) από το Χρηματιστήριο Αξιών.

3 Κοινοί λογαριασμοί: Στις περιπτώσεις αποστολών εμβασμάτων που πραγματοποιούνται από κοινούς λογαριασμούς πρέπει να γίνεται κατ΄ αρχάς ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού προέλευσης του εμβάσματος.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εκδίδεται εντολή ελέγχου σε όλα τα πρόσωπα του κοινού λογαριασμού. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος επικαλείται διαφορετική αναλογία των χρηματικών αυτών ποσών οφείλει να αποδείξει με κάθε πρόσφορο μέσο τον ισχυρισμό του.

4 Επαναπατρισμοί κεφαλαίων με τους νόμους 3259/2004, 3842/2010 και 3943/2011: Σε περίπτωση που τα επαναπατριζόμενα κεφάλαια χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της διαφοράς (προσαύξηση περιουσίας) θα ελέγχεται το πραγματικό γεγονός της εισαγωγής και φορολόγησης των ποσών αυτών. Δηλαδή αρκεί η βεβαίωση της τράπεζας ότι τα συγκεκριμένα ποσά υπήχθησαν στις παραπάνω διατάξεις και ότι καταβλήθηκε ο σχετικός φόρος.

Δαπάνες

Για την κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης στις περιπτώσεις που έχει απολεσθεί το πρωτότυπο μοναδικό λογιστικό παραστατικό της συναλλαγής, αρκεί αντίγραφο βεβαίωσης της τράπεζας ίδιου περιεχομένου, ενώ στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του φορολογουμένου ότι το πρωτότυπο δεν βρίσκεται στην κατοχή του και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για φορολογικούς λόγους.

Επιπρόσθετα ελέγχεται ότι τα χρήματα υπήρχαν κατατεθειμένα σε τράπεζα του εξωτερικού κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών νόμων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια ελεγκτική αρχή κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο.

Σε κάθε περίπτωση που καταβάλλεται ο μειωμένος φόρος για τον επαναπατρισμό των σχετικών ποσών, ελέγχεται η προϋπόθεση της παραμονής των ποσών αυτών σε προθεσμιακό λογαριασμό ή της επένδυσης αυτών (μέρους ή όλου) κατά τα οριζόμενα στις σχετικές για την εφαρμογή των νόμων αποφάσεις.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Στο στόχαστρο των φοροελεγκτών βρίσκονται περίπου 22.000 φορολογούμενοι με εμβάσματα του εξωτερικού. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος 630 υποθέσεων, ενώ 150 έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί ανέρχονται σε 270 εκατ. ευρώ από τα οποία έχουν εισπραχθεί μόνο 60 εκατ. ευρώ αφού για τα υπόλοιπα έχουν υποβληθεί ενδικοφανείς προσφυγές και εκκρεμούν για έλεγχο στην αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών.

Πηγή: ethnos.gr
Μαρία Βουργάνα

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *