Θέσεις Εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κοινοποιήστε το άρθρο

ethniko-koinovoulio-300x199Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για πλήρωση σαράντα μίας (41) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2014.

Αναλυτικότερα: Όσον αφορά στην 27η Οκτωβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: –

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.F.4.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid

– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.04)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid

– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-A-Empl.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid

– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-B-ProtSoc.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid

– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (DEVCO.B.3-C-Refug.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.E.1)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.1)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.2)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.0.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.H.2)

– Έξι θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.SRB.)

– Μία θέση στην Υπηρεσία καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.2)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (SANCO.D.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.D.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.G.2)

Όσον αφορά στην 25η Νοεμβρίου 2014 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA.C.2)

– Δύο θέσεις στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.DTF.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Ε.4)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Europaid

– Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.C.2.)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.A.3)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ECFIN.E.3)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.B.3)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.A.1)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.1)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1.A)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (χωρίς αποζημίωση, cost-free) (ENV.C.1.B)

– Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.E.3)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.DGA1.01)

– Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.2)

– Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν.

Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις θέσεις, στις οποίες αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.

Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:admin@rp-grece.be (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).

Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα για τις θέσεις με λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων την 27 Οκτωβρίου 2014, οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να αποσταλλούν στη ΜΕΑ Ε.Ε. το αργότερο μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά και με την τηλεομοιοτυπική εμπρόθεσμη διαβίβαση (με fax), των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχάς, με την προώθηση της σχετικής υποψηφιότητας.

Το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να αποστέλλεται στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς 003225515619 και 003225515651. Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.

Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:

α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,

β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότι

γ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.

Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.

Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.

Πηγή: www.diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *