Θέσεις Εργασίας στο Δημοτικό Ωδείο Λαυρεωτικής «Δημήτριος Νικολάου»

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs_picΟ Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ  ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόµων Καθηγητές Μουσικής για την λειτουργία του ∆ηµοτικού Ωδείου Λαυρεωτικής «∆ηµήτριος Νικολάου», µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8 µηνών). 

Για την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων, ορίζεται η υπάλληλος του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ: κ. Παπαδοπούλου Ευσεβία.  Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλούνται οι σχετικές αιτήσεις.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
  • Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την επιφύλαξη την επόµενης εξαίρεσης.
  • ∆εκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι Έλληνες πολίτες. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία έχουν και οι  πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τους  περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.2431/1996. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Οµογενείς και Οµογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό  ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως  Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα παραλαµβάνονται στην ∆ιοίκηση του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ Αγίας Παρασκευής 1, Λαύριο 19500 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00-13:00. Τηλ Επικοινωνίας 2292027774. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της προκήρυξης σε καθηµερινή εφηµερίδα του νοµού ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠ∆∆ ΘΟΡΙΚΟΣ, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Επισηµαίνεται ότι οι καταβλητέες αποδοχές εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από την καταβολή του αντιτίµου που καταβάλλουν οι ωφελούµενοι.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *