Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

doctors_nursesΑπό τον Δήμο Νέας Ιωνίας  ανακοινώθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) ΠΕ Ιατρό για την κάλυψη αναγκών του τµήµατος Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήµου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικής Φροντίδας στα µέλη των Κ.Α.Π.Η.» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. 

Παροχή ιατρικής περίθαλψης και παρακολούθησης των ηλικιωµένων µελών των Κ.Α.Π.Η. Ιατρική υποστήριξη όλων των µελών, παροχή ιατρικών οδηγιών, εξέταση,χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφηση, παραποµπή για παρακλινικές
εξετάσεις.

Τόπος εκτέλεσης του έργου:

Στα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Νέας Ιωνίας που στεγάζονται στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Η παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού θα αντιστοιχεί σε τέσσερα τετράωρα Ιατρεία το µήνα για κάθε ένα από τα τέσσερα ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην υπηρεσία µας στην ∆ιεύθυνση:

Αγίου Γεωργίου 40,
τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία
απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού
υπόψη κας Αργυρώς Γαλάτου
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2132000472

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Για την έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.
2. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε.  (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ήαλλοδαπής.
3. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας.
5. Πιστοποίηση στο σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει)
7. Βιογραφικό σηµείωµα
8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Κατά την επιλογή θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς η προηγούµενη εµπειρία των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικέςεφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεωντου δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση δείτε την Προκήρυξη 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

µ

ελών των Κ.Α.Π.Η. Ιατρική υποστήριξη όλων των µελών, παροχή ιατρικών οδηγιών,

εξέταση,χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής και συνταγογράφηση, παραποµπή για παρακλινικέςεξετάσεις. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Στα ιατρεία των Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Νέας Ιωνίας που στεγάζονται σταδιοικητικά όρια του ∆ήµου Νέας Ιωνίας. Η παροχή των υπηρεσιών του Ιατρού θα αντιστοιχεί σετέσσερα τετράωρα Ιατρεία το µήνα για κάθε ένα από τα τέσσερα ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας. Συνολικό ετήσιο ποσό αµοιβής: 11.400 € Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλοεξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τουςθεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην υπηρεσία µας στην∆ιεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικούυπόψη κας Αργυρώς Γαλάτου (τηλ. επικοινωνίας : 2132000472) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µεβάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για την έγκυρη συµµετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα ακόλουθαδικαιολογητικά: 1. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος. 2. Πτυχίο ή δίπλωµα Ιατρικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ήαλλοδαπής. 3. Βεβαίωση ιδιότητας µέλους Ιατρικού Συλλόγου. 4. Άδεια χρησιµοποίησης τίτλου της αντίστοιχης Ιατρικής ειδικότητας. 5. Πιστοποίηση στο σύστηµα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει) 7. Βιογραφικό σηµείωµα 8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας Κατά την επιλογή θα συνεκτιµηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς η προηγούµενηεµπειρία των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικέςεφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεωντου δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στιςεφηµερίδες

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *