Αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων της 1ης Υ. Π. Αττικής

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (14)Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της περιφέρειάς μας ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι και νοσοκόμες ότι, προκειμένου να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής  να υποβάλλουν αίτηση (η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία μας) με φωτογραφία του ενδιαφερομένου από 27/11/14 έως 27/1/15 και θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

1.    Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

2.    Άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α.

3.    Αντίγραφο οπιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό 2) άδειας εργασίας.

4.    Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

5.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

6.    Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην  κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.       Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας   ομογενών.

7.    Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.

8.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

9.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του  οικονομικού έτους 2014.

10.    Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. από όπου προκύπτουν οι ημέρες εργασίες  (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης.

11.    Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το  έτος 2015,  σύμφωνα με την αρ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α.(1199Β’).

12.    Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Β) Αίτηση εγγραφής στους ονομαστικούς καταλόγους για το έτος 2015 θα πρέπει να υποβάλουν ακόμα και αυτοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο υποβάλλοντας εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)    Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014.

2)    Βεβαίωση για την απόδειξη εμπειρίας (ενσήμων) των  αποκλειστικών νοσοκόμων από το ΙΚΑ.

3)    Φωτοτυπία ανανέωσης βιβλιαρίου ΙΚΑ για το έτος 2015 (και  προσκόμιση αυτού).

4)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης  ή ότι άλλο άλλαξε ή  τροποποιήθηκε (πχ. άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του Εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από το (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα Πτυχία προέρχονται από κράτη –μέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην  Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Σημειώνεται επίσης ότι οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 9-4-2012 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αρ.Φ.9/1012/93 κ.υ.α.(425 Β’)και την τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 1944/Β/9-8-13) εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.37804/25-4-13 Απόφασης και τροποποίησης και συμπλήρωσης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1944/Β/9-8-13) θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *