123 θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κοινοποιήστε το άρθρο

pamakΗ Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, μετά από διαδικασία αξιολόγησης, με προβλεπόμενη ωριαία αντιμισθία οκτώ (8) Ευρώ πλέον εργοδοτικών εισφορών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Δεκαπέντε (15) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Δέκα (10) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης το αργότερο έως τις 31/12/2014.

2. Δεκατέσσερις (14) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης το αργότερο έως τις 31/12/2014.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Δεκαέξι (16) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Δώδεκα (12) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

1. Οκτώ (8) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό επίπεδο, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης για τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Είκοσι (20) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

1. Δύο (2) μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων, από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

2. Εννέα (9) υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την επικουρία μελών ΔΕΠ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο από την ημερομηνία πρόσληψης έως τις 31/12/2014.

Κριτήρια επιλογής:

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων:

α) μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων

β) επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων του προηγουμένου/των προηγουμένων εξαμήνων.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων πλην του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης:

το ερευνητικό ή δημοσιευμένο έργο, όπως αυτό αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκθέσεις προόδου εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης:

Θα επιλεγούν όσοι έχουν ερευνητικό-καλλιτεχνικό έργο, όπως αυτό αποδεικνύεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή δημόσιες εμφανίσεις ή ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή ανακοινώσεις σε συνέδρια ή εκθέσεις προόδου εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.

Όσοι κατέχουν τα παραπάνω προσόντα, καλούνται να καταθέσουν από την Τετάρτη 5/11/2014 μέχρι την Παρασκευή 14/11/2014 στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές: α) αίτηση υποψηφιότητας β) αναλυτική βαθμολογία
 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες όλων των Τμημάτων πλην του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης: α) αίτηση υποψηφιότητας β) βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και τις ανακοινώσεις σε συνέδρια, β) τις εκθέσεις προόδου εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής.
 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης: α) αίτηση υποψηφιότητας β) βιογραφικό σημείωμα με τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και τις ανακοινώσεις σε συνέδρια, β) τις εκθέσεις προόδου εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής ή όποιο άλλο στοιχείο τεκμηριώνει το καλλιτεχνικό τους έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στα τηλέφωνα 2310 891375 και 2310 891376,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο τηλέφωνο 2310 891211 ,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο τηλέφωνο 2310 891217,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στα τηλέφωνα 2310 891454 και 2310 891451,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στα τηλέφωνα 2310 891253 και 2310 891339,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στα τηλέφωνα 2310 891281 και 2310 891453,
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα τηλέφωνα 2310 891283 και 2310 891214 και
 • Για τη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στα τηλέφωνα 2310 891461 και 2310 891441.

Πηγή : e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *