Υπουργείο Τουρισμού: Θέσεις Εργασίας στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

mathites-300x199Αποφασίζεται η κατανομή και την πρόσληψη, με τη διαδικασία επιλογής, εβδομήντα επτά (77) συνολικά ατόμων ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθεία, για τη στελέχωση των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου 2014-2015, που θα λειτουργήσουν στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ρόδο.

Η κατανομή και η πρόσληψη γίνονται στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση – Μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδικούς MIS 364877, MIS 364880 και MIS 364881 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 85% και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα και πόλη είναι οι ακόλουθες:

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αθήνας (άτομα 20) 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Υγιεινής–Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης (άτομα 29) 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Επτά (7) Θέσεις Καθ. Υγιεινής – Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Τέσσερις (4) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ηρακλείου (άτομα 21) 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) Θέση Καθ. Ξενοδοχειακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Οροφοκομίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Ζαχαροπλαστικής Τέχνης
 • Τέσσερις (4) Θέσεις Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Δύο (2) Θέσεις Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Πέντε (5) Θέσεις Καθ. Υγιεινής – Ασφάλεια Εργαζομένων
 • Τρεις (3) Θέσεις Καθ. Αγγλικών
 • Δυο (2) Θέσεις Καθ. Γαλλικών

Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ρόδου (άτομα 7) 
Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί

 • Μία (1) Θέση Καθ. Εστιατοριακής Τεχνικής
 • Μία (1) Θέση Καθ. Μαγειρικής Τέχνης
 • Μία (1) Θέση Καθ. Εργασιακών & Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Μία (1) Θέση Καθ. Τουριστικής Γεωγραφίας
 • Μία (1) Θέση Καθ. Υγιεινής – Ασφάλειας Εργαζομένων
 • Μία (1) Θέση Καθ. Αγγλικών
 • Μία (1) Θέση Καθ. Γαλλικών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤ.1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

ΣΤ.2. Αποδεικτικό εκπλήρωσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΣΤ.3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΣΤ.4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται η τελευταία ημέρα απασχόλησης στα τμήματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού στην ιδία ή παρεμφερή ειδικότητα, ή βεβαίωση προϋπηρεσίας στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού από την οποία να προκύπτει η τελευταία ημέρα απασχόλησης στα τμήματα μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

ΣΤ.5. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

ΣΤ.6. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή

Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά στις παρακάτω διευθύνσεις ή να τα αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή συστημένη επιστολή στην αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα Μετεκπαίδευσης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της Προκήρυξης σε δύο καθημερινές εφημερίδες των Αθηνών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courrier) θα γίνονται δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καθώς και το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» χορηγούνται από το Υπουργείο Τουρισμού ( Λ. Αμαλίας 12 Τ.Κ. 10557), και από τα κατά τόπους εκπαιδευτήρια στις παρακάτω διευθύνσεις:

 1. Τμήματα Μετεκπαίδευσης Αθήνας, Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Τουρισμού, Λ. Αμαλίας 12, Αθήνα, τηλ. 210 3736017, 210 3736108, για την Αθήνα.
 2. ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Μακεδονίας, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Θεσσαλονίκης, Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», παραλία Περαία, τηλ. 23920 25551-3, για τη Θεσσαλονίκη.
 3. ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ξεν/χείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», Κόκκινη Χάνι, τηλ. 2810 761363 και 2810 332911, για το Ηράκλειο.
 4. ΕΠΑ.Σ.- ΙΕΚ Ρόδου, Τμήματα Μετεκπαίδευσης Ξεν/χείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, τηλ. 22410 74445-6 για τη Ρόδο.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο. 

Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δε γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Πρέπει δε να συμπληρωθεί με μεγάλη επιμέλεια και προσοχή, ώστε να είναι πλήρης.

Η διόρθωση ή συμπλήρωση της αιτήσεως, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλιπόντων δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραιτήτως να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ», διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Ο/η Αιτών/σα που επιθυμεί να είναι υποψήφιος για πρόσληψη σε περισσότερες της μιας ειδικότητας, συμπληρώνει μια (1) αίτηση όπου αναγράφει τις ειδικότητες με σειρά προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια: Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Περιστερίου
Προηγούμενο άρθρο
Πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής άσκησης “Μηχανικοί στην πράξη” από την ΑτΕ
Μενού