Θέσεις Εργασίας Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτών για τις Δημόσιες ΣΕΚ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 401

emprego-300x152Το Ίδρυµα Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης (ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ) , το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Υποέργου των ∆ηµοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ∆.Σ.Ε.Κ και την καταβολή της ωριαίας αποζηµίωσής τους, σύµφωνα µε πρόσκληση που δηµοσιεύει και περιλαµβάνει , µεταξύ άλλων, µοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης

Στο πλαίσιο του παραπάνω Υποέργου, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ∆.Σ.Ε.Κ Χειµερινού εξαµήνου 2014β και Εαρινού Εξαµήνου 2015.

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωροµίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση µε τη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και µικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις Δ.ΣΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στις κατά τόπους ∆ηµόσιες ΣΕΚ, καθώς και στις ιστοσελίδες της ΓΓ∆ΒΜ και του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1) ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες καθώς και οι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενοι στο δηµόσιο τοµέα, που έχουν τα νόµιµα τυπικά προσόντα.

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 12-11-14 ώρα 15.00 έως 21-11- 14 ώρα 15.00 (ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων).

Η κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών µαζί µε την εκτυπωµένη αίτηση,υπογεγραµµένη, θα γίνεται από τους ενδιαφερόµενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους ∆.Ι.Ε.Κ, για τις αντίστοιχες ΣΕΚ (όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα) για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον ως επιλογή (στην ηλεκτρονική φόρµα επιλέγονται οι ΣΕΚ οι οποίες ενδιαφέρουν τους υποψηφίους εκπαιδευτές και στη συνέχεια οι ΣΕΚ στις οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά), από 24-11-14 έως 26-11-14.

Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα δίνονται από τα τηλέφωνα :2131314540, 2131314542, 2131314545

Πηγή: www.diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υπουργείο Παιδείας: Ενημέρωση υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Θήβας
Μενού