Θέσεις Εργασίας στο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

jobΤο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με είκοσι δύο (22) φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη, Επιστημονική και Τεχνολογική Διαμόρφωση του Πλαισίου, των Προδιαγραφών και των Υποδομών του Έργου – Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και πλήρη παραγωγική Λειτουργία του Πλαισίου» της οριζόντιας πράξης με τίτλο «Δημιουργία πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα» με κωδικό MIS 465673, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και να υποβάλλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) με πλήρως σφραγισμένο φάκελο για μία ή περισσότερες θέσεις ο οποίος θα αποτελείται από βιογραφικό σημείωμα και ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών, και από τις απαραίτητες βεβαιώσεις εμπειρίας, τυχόν συστατικές επιστολές και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει αυτά που αναφέρονται στο βιογραφικό τους και κατά την κρίση τους θα βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Παρασκευή 21/11/2014 και ώρα 15:00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γρηγορίου Λαμπράκη 122, 185 32 Πειραιάς

6ος Όροφος Πρωτόκολλο

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη:

Για την/τις Θέση/εις …… της με αρ. πρωτ. 201411463/06.11.2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, για τις ανάγκες του έργου «Μελέτη, Επιστημονική και Τεχνολογική Διαμόρφωση του Πλαισίου, των Προδιαγραφών και των Υποδομών του Έργου – Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και πλήρη παραγωγική Λειτουργία του Πλαισίου» (κωδ. έργου Β.809)

Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης προτείνεται όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο dimsit@unipi.gr τα βασικά στοιχεία της αίτησής σας, βάσει του συνημμένου στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΠ φύλλου εργασίας (συνοπτική εικόνα υποψηφίου.xls) στη μορφή συνοπτική εικόνα υποψηφίου_ΕΠΙΘΕΤΟ_ΟΝΟΜΑ.xls

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον κο Σιτόπουλο Δημήτριο, στο τηλέφωνο 210 4142615 και στο email dimsit@unipi.gr κατά τις ώρες 09:00-17:00.

Στοιχεία (PDF)

Πηγή: newsedu.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στον ΟΣΕ
Προηγούμενο άρθρο
260 Θέσεις Εργασίας στο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Μενού