163 Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Κοινοποιήστε το άρθρο

113167-DEHΗ ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα τριών (163) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

 • 12 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • 10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
 • 17 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
 • 4 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • 39 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
 • 10 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟ- ΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
 • 2 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ)
 • 10 ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • 1 ΔΕΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ
 • 3 ΔΕΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ
 • 2 ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΧΟΡΗΓΗΤΕΣΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • 3 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ
 • 1 ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
 • 2 ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
 • 1 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)
 • 20 ΔΕΟΔΗΓΟΙ
 • 1 ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΕΝΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)
 • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΠΡΟΩΘΗΤΩΝ)
 • 15 ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ’ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,
Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπ’ όψιν κας ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής, κας ΚΑΛΑΘΑ Αγγελικής, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη Tηλέφωνα Επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μεγαλόπολης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε Αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *