EPSO: Θέσεις Εργασίας για την προστασία δεδομένων

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-offer-webΓενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων, ώστε να καλυφθούν κενές θέσεις επιπέδου «Διοικητικών υπαλλήλων» στο πλαίσιο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Πρόκειται για την Ανεξάρτητη Εποπτική Αρχή που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ σέβονται τα δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την επεξεργασία τους ή τη χάραξη νέων πολιτικών.

Τις θέσεις θα καταλάβουν 20 επιτυχόντες, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ) Να είναι στρατολογικά τακτοποιημένοι σύμφωνα την εφαρμοστέα νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές νομικές σπουδές, διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, αλλά οπωσδήποτε συνοδευόμενες από πιστοποιημένη εκπαίδευση στον τομέα της προστασίας των δεδομένων (IAPP, EIPA, GDD ή ισοδύναμη πιστοποιούμενη κατόπιν εξετάσεως).

Ζητείται δε επαγγελματική εμπειρία πανεπιστημιακού επιπέδου, ελάχιστης διάρκειας τριών ετών στον νομικό τομέα της οποίας τουλάχιστον το ήμισυ αφιερώνεται, κυρίως, στον τομέα της προστασίας των δεδομένων στη δημόσια διοίκηση -ιδίως ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή σε μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

Η εμπειρία θα πρέπει να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο και να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση (επίπεδο C1) μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. και ικανοποιητική γνώση (ελάχιστο επίπεδο: Β2) της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Κριτήρια επιλογής
Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα εξής κριτήρια:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
  • Πανεπιστημιακό πτυχίο ειδίκευσης στον τομέα της προστασίας των δεδομένων.
  • Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην προστασία των δεδομένων (IAPP, EIPA, GDD ή ισοδύναμη πιστοποιούμενη με εξέταση), παράλληλα με τους τίτλους και τα διπλώματα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
  • Επιπλέον της επαγγελματικής εμπειρίας η οποία χρειάζεται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμιση έτους στον τομέα της προστασίας των δεδομένων, η οποία αποκτήθηκε στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή σε εθνική αρχή προστασίας των δεδομένων ή στην Εθνική Δημόσια Διοίκηση.
  • Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενάμιση έτους στον τομέα της σύνταξης γνωμών, αποφάσεων ή συμπερασμάτων ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σχετικών με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα προστασίας των δεδομένων, επιπλέον αυτής που απαιτείται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
  • Επαγγελματική πείρα στην εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τους προηγούμενους ελέγχους, διαβουλεύσεις και καταγγελίες αναφορικά με την προστασία των δεδομένων.
  • Επαγγελματική πείρα στον τομέα των ερευνών ή ελέγχων για την ανάλυση της συμφωνίας της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τους ισχύοντες κανόνες.
  • Επαγγελματική πείρα στον τομέα της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), με σκοπό να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος της χρήσης τους για την προστασία των δεδομένων.

Δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε μία σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους αναφορικά με α) την κατανόηση κειμένου, β) την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς και γ) τις αφηρημένες έννοιες.

Η εξέταση των γενικών και ειδικών όρων, καθώς και η επιλογή βάσει τίτλων πραγματοποιούνται σε πρώτο στάδιο με βάση τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας του υποψηφίου, ενώ, για να εκτιμηθεί κατά πόσο ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής, θα εξεταστούν οι απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους στο πλαίσιο εξέτασης περιπτώσεων, ομαδικής εξέτασης και δομημένης συνέντευξης.

Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής, ώστε να υποβάλουν και να επικυρώσουν την αίτησή τους. Αιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης, υποβάλλονται έως τις 9 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Περισσότερες πληροφορίες και το κείμενο της πρόσκλησης μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα http://eur-lex.europa.eu

Πηγή: ethnos.gr/

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *