Διαδικασία κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Κοινοποιήστε το άρθρο

fytofarmakaΟι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ενδιαφέρονται να καταχωριθούν ως κέντρα εκπαίδευσης-εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην υπηρεσία της Περιφέρειάς τους.

Αυτό προκύπτει από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την υπ΄αρθμ.8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883)κοινή Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ (άρθρα 2 έως 15) της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013(ΦΕΚ Β΄1883) ΚΥΑ περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Οι δημόσιοι φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:

1) τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2) ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
3) το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.
4) ο οποιοσδήποτε άλλος φορέας δύναται να παράσχει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους καταρτιζόμενους.

Οι ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων είναι:

1) οι αδειοδοτημένοι φορείς δια βίου μάθησης, μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2) πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Για την καταχώρηση τους στο μητρώο οι φορείς κατάρτισης πρέπει:

1) Να διαθέτουν εκπαιδευτές εκπαιδευτών ή να συνεργάζονται με εκπαιδευτές εκπαιδευτών άλλων φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι έχουν πολύχρονη αποδεδειγμένοι εμπειρία.
2) Να έχουν την απαραίτητη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή.
3) Να διαθέτουν εμπειρία σε κατάρτιση ή συναφείς προς αυτήν δραστηριότητες σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
4) Να διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτών και

5) Να υποβάλλουν γραπτώς στη Συντονιστική Εθνική Αρχή (ΣΕΑ), το πρόγραμμα κατάρτισης, τα στοιχεία του υπεύθυνου του προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτών, τα στοιχεία των εκπαιδευτών, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα προκειμένου να απασχολούνται ως εκπαιδευτές σε φορείς κατάρτισης στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να διαθέτουν:

1) Ως βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο γεωπόνου ΑΕΙ ή πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ), των τμημάτων φυτικής παραγωγής, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
2) Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων (πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα).
3) Βεβαίωση ή βεβαιώσεις επάρκειας από φορείς κατάρτισης εκπαιδευτών.

Οι ανωτέρω φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων με σκοπό την απόκτηση ή την επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8) καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία μας για την εγγραφή τους στο μητρώο κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτοκόλλου 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β΄1883) Κ.Υ.Α.

Πηγή: agronews.gr

 

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *