8 προσλήψεις στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-search-300x199Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ ( 8 ) ατόµων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ατόµων, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 2  ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
  • 1  ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΚΑΙ JCB)
  • 1 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • 2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
  • 2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας απευθύνοντάς την στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι, υπόψιν κας Σπυριδοπούλου ∆όµνας (τηλ. επικοινωνίας 2523350104).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά κατηγορία κάντε κλικ εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία via Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *