Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή μεντόρων/συμβούλων στην πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring μικρών επιχειρήσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobsΤο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) αποτελεί φορέα υλοποίησης του Υποέργου «Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστήματος Mentoring», που εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», το οποίο συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Ο στόχος της πιλοτικής εφαρμογής συστήματος mentoring είναι η υποστήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Περιφέρεια Αττικής και κατά προτεραιότητα σε επιλεγμένους επαγγελματικούς κλάδους που εκπροσωπούνται από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, μέσα από τη δημιουργία και αξιοποίηση σώματος μεντόρων/συμβούλων με τεκμηριωμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμβουλευτική εμπειρία στο χώρο των επιχειρήσεων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται μέντορες/σύμβουλοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής για την δημιουργία Μητρώου μεντόρων, μέχρι και τις 15.12.2014, στην διεύθυνση diktyo@imegsevee.gr χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα «Αίτηση συμμετοχής υποψήφιου μέντορα» που μπορούν να βρουν εδώ.

Οιενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τα κάτωθι:

  • Να είναι φυσικά πρόσωπα. Για μη Έλληνες πολίτες κρίνεται απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Να είναι επιτηδευματίες με δυνατότητα έκδοσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών.
  • Να διαθέτουν τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ – ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σχολής του εξωτερικού (ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3328/2005).
  • Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, αξιολογούνται πρόσθετα.
  • Να έχουν συμμετάσχει στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων/προγραμμάτων συμβουλευτικής.
  • Να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στο χώρο της συμβουλευτικής ή/και στον χώρο του επιχειρηματικού mentoring.

Ενδεικτικά, τεκμηριωμένη εμπειρία δύναται να θεωρηθεί είτε η ενεργή συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα/δράσεις mentoring, που έχουν υλοποιηθεί από άλλους φορείς στο παρελθόν, είτε η συνεχόμενη πέραν των 6 μηνών, παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, σε πολλαπλά (τουλάχιστον 4) πεδία (π.χ. οικονομική διαχείριση, παραγωγικές διαδικασίες, οργάνωση, ανθρώπινο δυναμικό, πωλήσεις, ποιότητα, διαδοχή κ.α), είτε η παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην καθοδήγηση, ενδυνάμωση και εμψύχωση στα παραπάνω πεδία, είτε η εμπειρία σε υψηλές θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες είναι δυνατόν να έχουν παρασχεθεί είτε σε ήδη ενεργούς επιχειρηματίες είτε σε υποψήφιους επιχειρηματίες, μέσω συμβουλευτικής ή μέσω εκπαίδευσης ατομικά ή ομαδικά.

Δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

To ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κατά περίπτωση πρωτότυπα αντίτυπα των στοιχείων τεκμηρίωσης ή/και συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις επ’ αυτών.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο Europass. http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται σχετικά εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ορθή παραλαβή της αίτησής τους.

Οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων θα αξιολογηθούν στη βάση των εξής κριτηρίων:

  • την πρότερη τεκμηριωμένη εμπειρία, τόσο όσον αφορά τη χρονική της διάσταση, όσο και τον αριθμό σχετικών έργων/προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί από τους αιτούντες.
  • το εύρος της σε θέματα επιχειρηματικού mentoring και συμβουλευτικής την κλαδική εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών, με προτεραιότητα τους παρακάτω αναφερόμενους κλάδους,
  • Το εκπαιδευτικό επίπεδο
  • την ατομική συνέντευξη που θα ορισθεί χρονικά από το Φορέα υλοποίησης του προγράμματος

 Η αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο, καθώς και η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, που έχει συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και είναι
κριτήρια αποκλεισμού (on/off).

Οι σύμβουλοι που θα ενταχθούν στο μητρώο, θα κατηγοριοποιηθούν βάσει του κλάδου που αποδεδειγμένα έχουν εμπειρία.

Θα πρέπει να είναι σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η παρούσα συνιστά πρόσκληση για υποβολή πρότασης (αίτησης) ένταξης στο μητρώο Μεντόρων.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δεν υποχρεούται να συμβληθεί με τους ενδιαφερόμενους που θα συγκεντρώσουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και θα ενταχθούν στο Μητρώο.

Κρίσιμο ρόλο στην τελική επιλογή των μεντόρων/συμβούλων που θα προκριθούν να υποστηρίξουν επιχειρήσεις και θα συμβασιοποιηθούν με το ΙΜΕ, θα παίξουν οι δεδηλωμένες συμβουλευτικές ανάγκες όπως καταγράφονται από τις επιχειρήσεις των ωφελούμενων.

Ειδικότερα, βασικό κριτήριο πρότασης συνεργασίας θα είναι ο βαθμός σύζευξης των επιχειρήσεων με τους μέντορες/συμβούλους από το μητρώο, που θα προκύψει από το σχετικό εργαλείο που χρησιμοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ενώ η τελική απόφαση εναπόκειται στην επιχείρηση, η οποία είναι δυνατόν να κληθεί να επιλέξει μεταξύ περισσοτέρων του ενός μεντόρων.

Σημειώνεται ότι για τους επιλεγμένους μέντορες προβλέπεται αμοιβή 2.500 €, για κάθε επιχείρηση που θα υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο σε βασικές τεχνικές και απαραίτητες γνώσεις mentoring.

Η παραπάνω αμοιβή αφορά σε δέσμευση του μέντορα με την κάθε επιχείρηση, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 6 και όχι περισσότερο των 8 μηνών, κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 18 συναντήσεις μεταξύ τους.

Η πιλοτική εφαρμογή του mentoring θα αφορά έως 48 επιχειρήσεις, οι οποίες θα προέρχονται κατά προτίμηση από τους παρακάτω κλάδους:

α) Οικοδομή
β) Επισιτισμός
γ) Επισκευές οχημάτων
δ) Κομμώσεις
ε) Αισθητική
στ) Ταπητοκαθαριστήρια / Στεγνοκαθαριστήρια

Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιχειρήσεων στους παραπάνω κλάδους είναι μικρότερος των 48, τότε θα θεωρηθούν επιλέξιμες και επιχειρήσεις άλλων επί μέρους κλάδων της Μεταποίησης, του Εμπορίου, και των Υπηρεσιών, μέχρι την συμπλήρωση των 48 επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος mentoring του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα διαρκέσει έωςτις 15/09/2015.

Περισσότερες Πληροφορίες: Ηλίας Θ. Γεωργόπουλος, τηλ. 210-8837188

Η πράξη «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη 

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *