Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

pan athiΤο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA – Master in Business Administration γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008, του άρθρου 16 του ν. 2327/1995 και του άρθρου 5 παρ. 12 εδάφιο γ του ν. 2916/2001. Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής.

Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων εξωτερικού γίνονται δεκτοί στο MBA με την προϋπόθεση να προσκομίσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο ΜΒΑ είναι να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές του/της σπουδές μέχρι, το αργότερο, την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχετικού έτους εγγραφής. Διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έστω και αν έχει επιλεγεί.

Οι φοιτητές στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA γίνονται δεκτοί με βάση τα εξής κριτήρια:

 • Βαθμό πτυχίου.
 • Έκθεση περιγραφής επαγγελματικών στόχων.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής, δεδομένου ότι η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική και στην Αγγλική και η βιβλιογραφία είναι κατεξοχήν στην Αγγλική.
 • Επίδοση στο GMAT.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Συνέντευξη υποψηφίου.
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία.
 • Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Η απαιτούμενη γνώση της Αγγλικής πιστοποιείται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

(ι) Proficiency Certificate in English (Cambridge ή Michigan)

(ιι) TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 600 στην έντυπη μορφή της εξέτασης ή 100 στην ηλεκτρονική μορφή της εξέτασης)

(ιιι) IELTS (με βαθμό τουλάχιστον 6.5)

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης TOEFL μπορούν να σταλούν απευθείας στο AUEB-MBA, κωδικός: 5737.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί από την 1η Ιανουάριου έως την 31η Μαΐου κάθε έτους.  Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με τα υποστηρικτικά αυτών έγγραφα υποβάλλονται συνεχώς κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι κυλιόμενη και συνεχής και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,  Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33, 6ος όροφος, Γραφείο 600, τηλ. 210 8203615-6, την αίτηση σας συμπληρωμένη καθώς και τα παρακάτω υποστηρικτικά δικαιολογητικά:
 • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφα όλων των Πανεπιστημιακών Τίτλων καθώς και την αντίστοιχη αναλυτική βαθμολογία
 • 2 Συστατικές Επιστολές
 • Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency ή TOEFL ή IELTS)
 • Βαθμολογία GMAT
Επισημαίνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο ολοκληρωμένες αιτήσεις και συνεπώς οι υποψήφιοι θα πρέπει να φροντίσουν προσεκτικά ώστε να αποστείλουν το πλήρη φάκελο στη γραμματεία. Για την υποβολή της αίτησης πρέπει προηγουμένως να κατατεθεί το ποσό των 60 ευρώ στο Λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας αριθμ. 110/48007451 με την αιτιολογία «Κατάθεση αίτησης για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών ΜΒΑ». Φωτοτυπία του αποδεικτικού της κατάθεσης υποβάλλεται συγχρόνως με την αίτηση.
Με βάση τα τυπικά προσόντα και τη συνέντευξη όλοι οι υποψήφιοι κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας και τα αποτελέσματα της αποδοχής της αίτησης κοινοποιούνται στους υποψήφιους.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι γίνονται δεκτοί πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 800 ευρώ για να κατοχυρώσουν τη θέση τους στη νέα σειρά εισαγωγής.
Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *