Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-search-300x199Ο Δήµαρχος Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού εξήντα (60) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 

  • 48 Εργάτες/τριες Καθαριότητας Κατηγορίας ΥΕ
  • 8 Οδηγοί απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων Κατηγορίας ∆Ε
  • 2 Χειριστές Γκρέϊντερ Κατηγορίας ∆Ε
  • 2 Χειριστές Εκσκαφέα-Φορτωτή Κατηγορίας ∆Ε

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρο 169 του Ν. 3584/2007)

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία δηλώνουν ότι: «πληρώ τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007».
  3. Τα κατά ειδικότητα απαιτούµενα δικαιολογητικά (τίτλο σπουδών, επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, άδεια µηχανοδηγού- χειριστή µηχανηµάτων, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική).
  4. Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων ή φορέων του δηµόσιου τοµέα (για την απόδειξη της εµπειρίας, όπου απαιτείται).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από την Τετάρτη 10/12/2014 έως και την Τρίτη 16/12/2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, υπόψη κ. ∆αλαµπίρα Κων/νου ή κας Μισοκοίλη Σοφίας, (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικά, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την  Προκήρυξη

Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *