Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ηράκλειας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 14

online-jobs-online-workΗ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (01) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του «Παιδικού Σταθμού Ηράκλειας», που εδρεύει στην Ηράκλεια, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ιατρική παρακολούθηση της υγείας των νηπίων στα πλαίσια λειτουργίας της δομής Παιδικός Σταθμός Ηράκλειας ενταγμένης στο πλαίσιο της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας υπόψιν κας Τρέντσιου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 23250-28988 και 23250-25839).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την  Προκήρυξη

Στοιχεία επικοινωνίας: 
23250-28988 και 23250-25839
Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
90 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λάρισας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά
Μενού