Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λαγκαδά

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-search-300x199Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης έργων/μελετών/υπηρεσιών του Δήμου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 

  • 1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • 1 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ)
  • 1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • 2 ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαγκαδά Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Κ. Δάτση (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2394330229). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την  Προκήρυξη

Υπεύθυνη Δήλωση

Στοιχεία επικοινωνίας:
2394330229
Πηγή: proson.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *