Δεύτερη καριέρα για 1.600 αθλητές μέσω του προγράμματος “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών”

Κοινοποιήστε το άρθρο

stibosΤο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού), σε συνεργασία με τα τμήματα ΤΕΦΑΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τουΔημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής  και τηςΕπιτροπής Αθλητών, υλοποιεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών – Αθλητριών”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προωθεί την αξιοποίηση των γνώσεων/εμπειριών των αθλητών εξειδικεύοντας την εκπαίδευσή τους προς δυο κατευθύνσεις:

Αθλητικές Επιστήμες και Επιχειρηματικότητα.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη των εν ενεργεία και παλαιών αθλητών στην ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ζωής, μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας. Περιλαμβάνει Εκπαιδευτικές Συμβουλευτικές δράσεις ενσωματώνοντας Διεθνείς Πρακτικέςσχετικά με τη Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών – Αθλητριών.

Το εξ αποστάσεως πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών(συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και μελέτη).

Οι εκπαιδευόμενοι, θα μπορούν να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών που επιθυμούν, ανάμεσα στην Επιχειρηματικότητα και τις Αθλητικές Επιστήμες, και στη συνέχεια τιςθεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν (από τις 18 συνολικά προσφερόμενες, τις 5 της προτίμησής τους).

Οι καινοτομίες που υιοθετούνται σε αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων διά βίου μάθησης ενηλίκων είναι πολλές και σημαντικές, με κυριότερες τις εξής:

 • Ευέλικτη μεθοδολογία κατάρτισης του προγράμματος σπουδών, με τη δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης και εξειδίκευσης.
 • Έμφαση στη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων με τη λήξη του προγράμματος στον τομέα επιλογής τους,  μέσω σχετικών καινοτομικών εργαλείων.
 • Αξιοποίηση της πολύτιμης, αλλά συνήθως διαφεύγουσας εμπειρίας των παλαιοτέρων στα πλαίσια της συμβουλευτικής.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες e-coaching-mentoring, με χρήση ψηφιακών εργαλείων συμβουλευτικής με την μορφή σεναρίων.
 • Εξ ολοκλήρου υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, με χρήση των νέων τεχνολογιών.

Έτσι,  με κατάλληλη εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη, οι αθλητές αυτοί θα μπορούν να έχουν μια δεύτερη επιτυχημένη καριέρα,  ως προπονητές – εκπαιδευτές, διοικητικά στελέχη – μάνατζερ σε αθλητικούς οργανισμούς ή ως επιχειρηματίες στον αθλητισμό και άλλους συναφείς τομείς.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αθλητές, αφού ενημερωθούν για τους όρους και τις υποχρεώσεις τους, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και κατόπιν θα επιλεγούν οι 1.600 απ’ αυτούς, που θασυμμετάσχουν στα προγράμματα σπουδών της επιλογής τους.

Η έγκαιρη εγγραφή στο πρόγραμμα εξασφαλίζει προτεραιότητα στην επιλογή των τμημάτων του θεματικού κύκλου, καθώς και στην επιλογή των θεματικών ενοτήτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σκοπός της επιλογής των εκπαιδευομένων είναι αφενός η στάθμιση της επάρκειας και τηςκαταλληλότητας και αφετέρου η δημιουργία θετικής εικόνας για το επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Dual Athletes Career” Αθλητικών Επιστημών και Επιχειρηματικότητας, στο οποίο επιθυμούν με αίτησή τους να ενταχθούν και αφορά τόσο αυτά τα ίδια τα χαρακτηριστικά του (περιεχόμενο, μεθοδολογία, κύκλοι σπουδών, διάρκεια) όσο και τηναντιστοίχιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα αποκτηθούν σε σχέση με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία (υπάρχουσα και κυρίως μελλοντική) ή το σχέδιο ζωής τους.

Η επιλογή των εκπαιδευομένων, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες στην επαγγελματικής εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς συμβάλει:

 • στην δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τα οφέλη που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωσή του.
 • στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος προκειμένου όχι μόνο να καλυφθούν αλλά και ξεπεραστούν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων,
 • στην αποτελεσματικότητα της μάθησης για τον ενήλικα όσον αφορά στην απόκτηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν και πιστοποιήθηκαν με την ολοκλήρωση του καθώς και στην μεταφορά τους στη θέση εργασίας.

Έπειτα από την ανάλυση των απαιτήσεων του έργου σύμφωνα με τη Διακήρυξη, διαμορφώθηκε ένα πλήρες μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης του έργου το οποίο καλύπτει απόλυτα τιςγενικές και ειδικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις και εγγυάται την επίτευξηάριστων αποτελεσμάτων στην επιλογή των 1.600 αθλητών/τριών.

Όνομα Υποπεδίου: Αντικείμενο-Έκταση Επιλογής

Η επιλογή των εκπαιδευομένων – αθλητών/τριών αφορά στην ουσιαστική, αντικειμενική και μετρήσιμη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων, με την ένταξή τους στο κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και όχι στην αδρανοποίηση τους λόγω της δυσκολίας των ίδιων να αποδεχθούν την ύπαρξη του ατομικού τους ελλείμματος σε επίπεδο:

 • γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων πρώτιστα για την σταδιοδρομία τους μετά την λήξη της αθλητικής τους πορείας όσο και για τον σχεδιασμό ευρύτερα της ζωής τους σε συνδυασμό ή και όχι με τον αθλητισμό,
 • ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας όσο και της αγοράς των ελεύθερων επαγγελματιών σύμφωνα με συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα που προκύπτουν είτε από επαγγελματικά περιγράμματα είτε από ήδη λειτουργούντα επαγγέλματα,
 • αξιοποίησης των αποκτηθεισών από την αθλητική τους σταδιοδρομία γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων ως βάση αφοσίωσης στην παρούσα αθλητική φάση της ζωής τους και ικανής αφετηρίας την διεύρυνση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Όνομα Υποπεδίου: Ενημέρωση – Στάδια Υλοποίησης

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συνεργαστεί στενά με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τις  Αθλητικές  Ομοσπονδίες  και τα  συνεργαζόμενα ΑΕΙ προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως και εγκαίρως ο ωφελούμενος πληθυσμός -στόχος. Η ενημέρωση θα υλοποιηθεί με:

 • ανακοίνωση  σχετικά με το πρόγραμμα μέσα από τις ιστοσελίδες της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των συνεργαζόμενων ΑΕΙ
 • ανάρτηση της ανακοίνωσης στην επίσημη Ιστοσελίδα της Πράξης www.dualathletescareer.gr
 • αποστολή της ανακοίνωσης (σε ηλεκτρονική η/και έντυπη μορφή) σε όλους τους αθλητές-τριες (εν ενεργεία και παλαιούς) από τις Αθλητικές Ομοσπονδίες ώστε να υπάρξει μεγάλη διάχυση της πληροφορίας στους άμεσα ενδιαφερόμενους
 • αποστολή της ανακοίνωσης σχετικά με το πρόγραμμα σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 • δημιουργία και δημοσιοποίηση αφίσας και τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού κλπ.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι αθλητές, αφού ενημερωθούν για τους όρους και τις υποχρεώσειςτους, θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη βάση δεδομένων υποψηφίων που θα δημιουργηθεί.

Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί σύστημα αξιολόγησης υποψηφίων βάση των κριτηρίων επιλογής που θα θέσουν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η Ε.Ο.Ε.

Κατόπιν, θα επιλεγούν οι 1.600 απ’ αυτούς, που θα συμμετάσχουν στα προγράμματα σπουδών της επιλογής τους. Κάθε καταρτιζόμενος επιλέγει αρχικά την κατεύθυνση σπουδών που επιθυμεί (Επιχειρηματικότητα ή Αθλητικές Επιστήμες) και κατόπιν τις 5 θεματικές ενότητες του ενδιαφέροντός του, ανάμεσα στις 18 διαθέσιμες.

Τέλος, το σύστημα θα δημιουργήσει και θα οργανώσει τα τμήματα σπουδών και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης προγραμμάτων ανά περιοχή  στα οποία θα ενταχθούν οι καταρτιζόμενοι έχοντας ληφθεί υπόψη η προτίμηση και η διαθεσιμότητά τους για τη περίοδο παρακολούθησης του προγράμματος.

Όνομα Υποπεδίου: Μεθοδολογική προσέγγιση

Υποπεδίο του υποπεδίου: Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΟ

Β) ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου περιγράφει, τα εργαλεία, τις διαδικασίες και την αλληλουχία όλων των επί μέρους ενεργειών και των εσωτερικών διαδικασιών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στο βέλτιστο δυνατό επίπεδο αποτελεσματικότητας και στις χρονικές απαιτήσεις του έργου.

Οι υπεύθυνοι της μεθοδολογικής προσέγγισης θα λάβουν υπόψιν, για τη διαμόρφωση του μεθοδολογικού πλαισίου, τις θεωρητικές προσεγγίσεις της Υποκίνησης και ειδικότερα τις Θεωρίες Διαδικασιών που εξετάζουν την υποκίνηση, ως μια αφετηρία διαδικασιών που οδηγούν ένα άτομο να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, στην περίπτωσή μας την επαγγελματική καθώς επιδίωξη του έργου είναι η διπλή σταδιοδρομία (Management – Μια Σύγχρονη Άποψη, Ε. Στειακάκης – Ν. Κατζός, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Μάρτιος 2002).  Πιο συγκεκριμένα:

 • Η Θεωρία των Προσδοκιών η οποία αναπτύχθηκε από τον Victor Vroom και εξετάζει τη διαδικασία που ξεκινάει από την προσπάθεια του εργαζόμενου εδώ εκπαιδευόμενου και καταλήγει στην ανάλογη ανταμοιβή του – εδώ στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Αυτά σχηματικά απεικονίζονται ως εξής:.

Τα στάδια αυτής της διαδικασίας στην περίπτωσή μας είναι:

 • Ο εκπαιδευόμενος αθλητής/τρια πρέπει να πιστέψει ότι η μεγαλύτερη εκ μέρους του ελεύθερης επιλογής προσπάθεια θα τον οδηγήσει στην επιθυμητή από τρίτουςεπαγγελματική συμπεριφορά.
 • Η επίτευξη της επιθυμητής επαγγελματικής συμπεριφοράς θα φέρει για τα ανάλογα θετικά αποτελέσματα.
 • Ο εκπαιδευόμενος αθλητής/τρια πρέπει να μπορεί να κάνει αποτίμηση αυτών των αποτελεσμάτων.

 • Η Θεωρία της Αμεροληψίας (Δίκαιης Μεταχείρισης) αναφέρει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, εδώ εκπαιδευόμενοι θέλουν να αντιμετωπίζονται με ίσους όρους από τους προϊσταμένους τους, εδώ ΕΟΕ και Εμπλεκόμενοι Φορείς του προγράμματος, να λαμβάνουν δηλαδή αυτό που τουςαξίζει, ούτε λιγότερο βέβαια αλλά ούτε και περισσότερο.

Η αδικία σε βάρος κάποιου υποψηφίου είναι σαφές ότι του δημιουργεί απογοήτευση και αρνητική στάση απέναντι στους εμπλεκόμενους και κατ’ επέκταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η επιδίωξη λοιπόν από την άλλη πλευρά είναι στο εν λόγω πρόγραμμα να μεταχειριστούν δίκαια τους υποψηφίους που θέλουν να το παρακολουθήσουν προκειμένου να υποκινήσουνκαι τους λιγότερο πρόθυμους αθλητές/τριες να συμμετάσχουν εξ αρχής ή και στη συνέχεια.

Η αμερόληπτη συμπεριφορά απέναντι σε όλους τους υποψηφίους ή εν δυνάμει υποψηφίους, με τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, μπορεί να αποδοθεί μαθηματικά με την εξίσωση:

Q1/I1 = Q2/I2

Όπου,

Q1: η εκτίμηση του υποψηφίου για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του (ευκαιρίες, εμπιστοσύνη κ.α.)
I1: η εκτίμηση του υποψήφιου για την προσπάθεια που καταβάλλει (συμπεριφορά, απόδοση κ.α.)
Q2: η εκτίμηση του υποψηφίου για το αποτέλεσμα της προσπάθειας συναδέλφου του
I2: η εκτίμηση του υποψήφιου για την προσπάθεια που καταβάλλει ο συνάδελφός του

Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι ίση μεταχείριση υπάρχει όταν ο λόγος του αποτελέσματοςπρος την προσπάθεια που καταβλήθηκε είναι σταθερός για όλους τους υποψηφίους. Όταν ένας υποψήφιος νοιώθει αδικημένος έναντι κάποιου συναδέλφου του, μπορεί να οδηγηθεί σε ενέργειες όπως π.χ. να ζητήσει αύξηση της αθλητικής του αμοιβής, να προσπαθήσει να προβάλει σαν μεγαλύτερης αξίας τα δικά του αθλητικά αποτελέσματα, μειώνοντας ταυτόχρονα την αξία των αποτελεσμάτων των συναθλητών του ή τελικά εάν θεωρήσει ότι η σε βάρος του αδικία είναι μεγάλη να αποχωρήσει από την ομάδα και τον αθλητισμό γενικά, να δυσφημίζει με κάθε τρόπο το πρόγραμμα.

Υποπεδίο του υποπεδίου Β) ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η υποκινητική βάση που θα στηριχτεί το Σύστημα Επιλογής ικανοποιεί πλήρως τις αναμενόμενες προσδοκίες των εν δυνάμει συμμετεχόντων αθλητών-τριών στο πρόγραμμα σε σχέση με την προσπάθεια που έχουν καταβάλει ή καταβάλλουν στην αθλητική τους σταδιοδρομία και έτσι δεν θα νοιώσουν απογοήτευση από μια καινούργια και ελπιδοφόρα για όλους προσπάθεια.

Η δικαιοσύνη που αποπνέει ένα υποκινητικό Σύστημα Επιλογής, με ξεκάθαρους στόχους,διαφανείς διαδικασίεςαποδοχή και δέσμευση όλων για την πιστή εφαρμογή του αποτελεί την μεγαλύτερη ηθική ανταμοιβή και αναγνώριση για της προσπάθειας που έχει καταβάλει ο κάθε αθλητής-τρια.

Το πλαίσιο λοιπόν του Συστήματος Επιλογής για να είναι και αποτελεσματικό χρειάζεται να έχει αποσαφηνιστεί για όλους τι ακριβώς θα ληφθεί υπόψη για την λήψη της τελικής απόφασης συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα η βαρύτητα των κριτήριων που τελικά θα επιλεγούν χρειάζεται να αποτυπώνουν αντικειμενικά και μετρήσιμα για κάθε υποψήφιο:

 • τη Συνάφεια τυπικών και λοιπών προσόντων με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις αθλητικές του εμπειρίες.
 • την Αναγκαιότητα συμμετοχής που προκύπτει από το μέγεθος του ελλείμματος γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον κάθε υποψήφιο.
 • τη Δυνατότητα να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου να μην απογοητευθεί και εγκαταλείψει την προσπάθεια.

την Προσωπική Ανάπτυξη με την διαπίστωση εκείνων των χαρακτηριστικών του υποψηφίουπου αποτυπώνουν την θέλησή του για δια βίου βελτίωση των επαγγελματικών του προσόντων (πρωτοβουλία, ηγεσία, στρατηγική σκέψη, επαγγελματισμός κ.α.).

Το πλαίσιο επιλογής θα διαμορφωθεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να υποστηρίζονται τα ακόλουθα:

 • η δίκαιη, ισότιμη και διαφανής αξιολόγηση

Το σύστημα αξιολόγησης θα έχει συγκεκριμένους στόχους και κλίμακες μέτρησης. Η Επιτροπή Επιλογής θα στελεχωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

 • η εγκυρότητα του συστήματος αξιολόγησης

Η εγκυρότητα σχετίζεται με το βαθμό κατά τον οποίο οι βαθμολογίες της αξιολόγησης «προβλέπουν» τα αποτελέσματα των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και μετά την ολοκλήρωσή της.

 • η αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης

Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια και σχετίζεται κυρίως με τις διαδικασίες συνεντεύξεων (π.χ. να μην υπάρχει διαφορά στις διαδικασίες συνεντεύξεων είτε είναι πρωί, είτε απόγευμα / διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας)

 • η ευκολία κατανόησης από τους υποψηφίους

Το Σύστημα Επιλογής και η εφαρμογή υποστήριξης (π.χ. υποβολή αίτησης) θα πρέπει να είναι κατανοητές από τους υποψήφιους και σχεδιασμένες έτσι ώστε να μην απαιτούν ειδικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστών. Επιπλέον ο υποψήφιος θα μπορεί να αντιλαμβάνεται εύκολα τα κριτήρια αξιολόγησης και τη σχετική βαθμολόγηση

 • η απλή και σύντομη διαδικασία υποβολής αίτησης

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά με τρόπο απλό μέσω ηλεκτρονικής φόρμας τα πεδία της οποίας θα είναι σαφή. Τα προς καταχώρηση στοιχεία θα είναι μόνο τα απαραίτητα για την επιλογή έτσι ώστε ο χρόνος συμπλήρωσης της αίτησης να είναι ο ελάχιστος δυνατός.

 • η συμβατότητα με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής

Τα στοιχεία που θα καλείται να εισάγει ο υποψήφιος θα είναι τα απαιτούμενα για την σαφή βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής.

 • η δημιουργία γνώσης με βάση τα δεδομένα των υποψηφιοτήτων

Τα οφέλη που προκύπτουν με βάση τα ανωτέρω πλαίσιο είναι:

 • Σύνδεση της επιλογής με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος
 • Συσχέτιση των δυνατοτήτων των υποψηφίων να ανταποκριθούν στο  πρόγραμμα
 • Αύξηση του μαθησιακού αποτελέσματος και επιτυχία του προγράμματος
 • Εστίαση στην καταλληλότητα της μεθοδολογίας εκπαίδευσης για τους συγκεκριμένους υποψηφίους
 • Συμμετοχή και προετοιμασία των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συγκέντρωση στοιχείων τα οποία έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό του προφίλ των εκπαιδευομένων το οποίο θα είναι χρήσιμο τόσο για τηνυλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης (π.χ. ομοιογένεια τμημάτων) όσο και μετά τηνολοκλήρωσή του (π.χ. παρακολούθηση πορείας αποφοίτων).

Όνομα υποπεδίου:  Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής

α) Πληροφοριακό Σύστημα Επιλογής β) Κύκλος ζωής συστήματος επιλογής

Για την υλοποίηση του έργου θα αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή υποστήριξης σε περιβάλλον Web η οποία θα υποστηρίζει:

 • την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων
 • την καταχώρηση όλων των απαραίτητων στοιχείων σε κατάλληλες και εύχρηστες φόρμες εισαγωγής
 • τη δομημένη αποθήκευση των στοιχείων σε βάση δεδομένων
 • την ανάκτηση των στοιχείων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης και συνεντεύξεων
 • την καταχώρηση στοιχείων μοριοδότησης κατά τις διαδικασίες επιλογής και συνεντεύξεων
 • την ανάκτηση στοιχείων επιλογής σύμφωνα με κριτήρια και την εξαγωγή τους σε πίνακες άλλων εφαρμογών (π.χ. Excel) για πιο λεπτομερείς αναλύσεις
 • τη δυνατότητα αποστολής email προς τους υποψηφίους
 • τη δυνατότητα δημοσίευσης πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης σε περιβάλλον web

Η εφαρμογή καταχώρησης θα λειτουργεί σε κατάλληλο web site (της αναθέτουσας αρχής) και τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε πίνακες της βάσης δεδομένων που θα σχεδιαστεί ειδικά για το έργο (xml).

Εγγραφή χρήστη

Ο υποψήφιος θα εγγράφεται στο Web Site (registration) και θα αποκτά μοναδικό κωδικό χρήστη. Η πρόσβασή του θα είναι δυνατή μέσω του κωδικού χρήστη και συνθηματικού (password) που θα γνωρίζει μόνο αυτός.

Καταχώρηση αίτησης

Ο υποψήφιος θα καταχωρεί τα στοιχεία της αίτησης σε κατάλληλη φόρμα. Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης θα αποθηκεύει τα στοιχεία.

Τροποποίηση στοιχείων αίτησης

Ο υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων της αίτησης μέχρι και την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οριστική υποβολή αίτησης

Τόσο η καταχώρηση όσο και οι τροποποιήσεις έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει την αίτησή του οριστικά μέχρι την τελευταία προθεσμία υποβολής αιτήσεων (31/01/2015). Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία / ώρα η εφαρμογή θα «κλειδώσει»και δεν θα επιτρέπει την καταχώρηση / τροποποίηση / οριστική υποβολή. Τη στιγμή της οριστικής υποβολής ο υποψήφιος θα καλείται να δηλώσει ότι τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει είναι ακριβή και αληθή.

Αποστολή πρωτοκόλλου παραλαβής

Αμέσως μετά την οριστική υποβολή, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα περιέχει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του, το οποίο θα είναι μοναδικό και θα αποτελεί το βασικό στοιχείο επικοινωνίας μεταξύ του φορέα αξιολόγησης και του υποψηφίου

Αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης προς του υποψηφίους

Η εφαρμογή θα υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων προς τους υποψηφίους (π.χ. ανακοινώσεις)

Η λειτουργία της εφαρμογής παρουσιάζεται υπό μορφή διαγράμματος BPMN στο σχήμα που ακολουθεί

Όνομα υποπεδίου: β) Κύκλος ζωής συστήματος επιλογής

 • 1ο Βήμα (πρόσκληση – συμμετοχή)
 • Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα εκπαιδευτικά προγράμματα(τίτλος, περιεχόμενο, διάρκεια, ομάδα στόχος, τόπος και μεθοδολογία υλοποίησης, προϋποθέσεις συμμετοχής) με κάθε πρόσφορο μέσο (έντυπα μέσα ενημέρωσης, πίνακες ανακοινώσεων, εγκύκλιες αθλητικών φορέων, διαδίκτυο, Web Site αναθέτουσας αρχής, συλλογικοί φορείς, Επιλεγμένα Social Media κ.α.) στην περιοχή εφαρμογής των ή / και.
 • Ατομική ενημέρωση των δυνητικών ενδιαφερομένων με έντυπο ή και ηλεκτρονικό τρόπο (όπου είναι εφικτό).
 • Συμπλήρωση και υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά καιαποστολή των  δικαιολογητικών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση των τυπικών κριτηρίων επιλογής.
 • 2ο Βήμα (τεκμηρίωση συμμετοχής)
 • Έλεγχος πληρότητας των βασικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για τηνπροεπιλογή και την ένταξη στον πίνακα των υποψηφίων για εκπαίδευση.
 • Καταχώρηση των τυπικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων στο Μητρώο εκπαιδευομένων σύμφωνα με την αίτηση και τα δικαιολογητικά.
 • Μοριοδότηση ή κατάταξη με βάση τα τυπικά κριτήρια επιλογής (τα μόρια κάθε κριτηρίου ανάλογα με την  προκήρυξη και το πρόγραμμα) τα οποία είναι :
  • Γνώσεις (Μεταπτυχιακά, Πτυχία ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, Λύκειο, κ.α.)
  • Πρόσθετες επαγγελματικές ή αθλητικές γνώσεις (χρήση Η/Υ, σεμινάρια αντικειμένου  με βάση την επιλογή κατεύθυνσης κ.α.)
  • Ξένη Γλώσσα (πρώτη, δεύτερη κ.α.)
  • Αθλητική Εξέλιξη (άθλημα ή αθλήματα, επιδόσεις-ρεκόρ, συμμετοχές, διακρίσεις)
  • Χρόνια αθλητικής σταδιοδρομίας και πρωταθλητισμού
  • Ηλικία σε συνδυασμό με τα χρόνια αθλητικής σταδιοδρομίας Οικογενειακή Κατάσταση (άγαμος/έγγαμος/διαζευγμένος, παιδιά)
 • Κατάρτιση Πίνακα εκπαιδευτικής προτεραιότητας των υποψηφίων με βάση τα τυπικά κριτήρια ή την μοριοδότηση.
 • 3ο Βήμα (προεπιλογή – συσχέτιση φακέλου/προγράμματος)
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας και εφόσον οι αιτήσεις είναι υπεράριθμες θα διενεργηθεί συνέντευξη των υποψηφίων από μικτή τριμελή επιτροπή του Πανεπιστημίου, της ΕΟΕ και του αντιπροσωπευτικότερου πανελλήνιου αθλητικού σωματείου, για την κατάρτιση του τελιού πίνακα συμμετεχόντων.
 • Κατάρτιση Πίνακα κατάταξης προεπιλογής των υποψηφίων με βάση την κατάταξη ή τα μόρια των τυπικών κριτηρίων και της συνέντευξης.
 • 4ο Βήμα (τελική επιλογή)
 • Κατάρτιση του τελικού Πίνακα Συμμετοχής των υποψηφίων με βάση άριστη κατανομή σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ειδικής εξέτασης και σε συνδυασμό με τα μόρια ή την κατάταξη στα προηγούμενα βήματα.
 • 5ο Βήμα (ιεραρχική κατάταξη)
 • Κατανομή με ιεράρχηση των εκπαιδευομένων για κάθε πρόγραμμα ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης της σχετικής προκήρυξης.
 • 6ο Βήμα (ολοκλήρωση επιλογής/λοιπές ενέργειες)
 • Επανέλεγχος του τελικού πίνακα για την αποφυγή πιθανών αστοχιών εκ παραδρομής
 • Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής
 • Ενέργειες υποστήριξης της επιλογήςκατάταξης και κατανομής των συμμετεχόντων σε τμήματα εκπαίδευσης για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Δειτε περισσότερα εδω

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *