Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (9)Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας (σύντομος τίτλος ECOMARINE)» με κωδικό έργου 11ΣΥΝ.7.665, κωδικό ΕΛΚΕ 68/1178 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Λυρίδη Δημήτριο, της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» της ΓΓΕΤ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 • Έξι (6) Άτομα, Διπλωματούχοι Ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανικού, Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυτικού Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού με Μεταπτυχιακό στη Ναυπηγική ή τη Ναυπηγική Τεχνολογία

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο (σύμφωνα με τον τίτλο της θέσης) [Βαθμός: Βαθμός πτυχίου x 4, μέγιστη βαθμολογία:40]
 • Γνώση χρήσης υποστηρικτικού λογισμικού εφαρμογών γραφείου (π.χ. MsOffice) [Βαθμός:30]
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας [Βαθμός:20]

Πρόσθετα Προσόντα:

 • Δημοσιεύσεις και Technical Reports σχετικά με θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και τη ναυπηγική τεχνολογία [Βαθμός:4]
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, τη ναυπηγική και τη ναυπηγική μηχανολογία [Βαθμός:3]
 • Πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. σε ναυπηγείο, ναυτιλιακή εταιρεία) [Βαθμός:3]

Ο ενδιαφερόμενος(η) θα πρέπει να είναι Ερευνητής Γ” βαθμίδας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, οι ισοβαθμούντες θα κληθούν σε συνέντευξη.

Αντικείμενο εργασίας: Το αντικείμενο του ενδιαφερομένου (ης) θα είναι η αξιολόγηση αγοράς εναλλακτικών τεχνολογιών, η περιβαλλοντική απόδοση των εναλλακτικών τεχνολογιών, η τεχνική βιωσιμότητα των λύσεων του ECOMARINE, προσομοιώσεις και δοκιμές σε περιβάλλον Η/Υ, η εκτίμηση-ανάλυση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος ενός ενεργειακού συστήματος, θέματα αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδρασης των τεχνικών που θα αναπτυχθούν στο ECOMARINE, στις ενότητες 4 έως 7, καθώς και συμβουλευτικό-επικουρικό έργο που άπτεται της ειδικότητας και της εμπειρίας του σε οποιοδήποτε υποέργο και παραδοτέο του προγράμματος.

Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου (έως 3,33 ανθρωπομήνες). Η συνολική αμοιβή του ερευνητή που θα επιλεγεί θα είναι έως 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), όπως ακριβώς περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο και παρέχεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.

Σημειώνεται ότι για τους υποψήφιους των οποίων οι τίτλοι Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών) έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του Εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην Δι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα (α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και (β) υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη «Διαύγεια».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με πλήρη σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών (σύμφωνα με την ανάλυση της ακόλουθης παραγράφου), πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της έντυπης πρότασης. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.

Η πρόταση θα συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι:

 1. Έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα)
 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 1. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

α. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

β. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014 ή

γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 4. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος και που θα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα (Προϋπηρεσία, Συστατικές Επιστολές κ.λ.π.)

Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 26-01-2015 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9

157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Υποβολή πρότασης στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμη και απορρίπτεται χωρίς εξέταση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παραλαβής και την κατάσταση του φακέλου.

Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:

 1. Η ένδειξη για το Έργο: «ECOMARINE – Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε συστήματα ισχύος στη ναυτιλία μέσω καινοτόμου διαχείρισης της ανάκτησης ενέργειας», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθ. κ. Λυρίδη Δημήτριο
 1. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 58/12-01-2015
 1. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Αν. Καθ. κ. Δ. ΛΥΡΙΔΗ, τηλ. +30-210-7721115, ώρες 9:00 – 17:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsvlr@mail.ntua.gr.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *