Θέσεις Εργασίας για 24 εξωτερικούς συνεργάτες στην Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Κοινοποιήστε το άρθρο

θεσεις εργασίαςΤο Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) συμμετέχει στην υλοποίηση της Πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 491402, που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 16 με τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ», το οποίο αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 1.000 ωφελούμενους οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί κατάλληλα από το Κέντρο Ανάπτυξης του Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ) στο πλαίσιο άλλου υποέργου της Πράξης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου:

  • θα εξευρεθούν επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 1.000 ωφελούμενων,
  • θα οριστούν υπεύθυνοι εποπτείας της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για κάθε ωφελούμενο, οι οποίοι θα μεριμνούν για την εξασφάλιση άρτιων συνθηκών κατά τη διάρκεια της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας κάθε ωφελουμένου,
  • θα υλοποιηθούν 2.000 επισκέψεις για την ποιοτική παρακολούθηση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (2 ανά ωφελούμενο),
  • θα υλοποιηθούν 4.000 συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής (4 ανά ωφελούμενο),
  • θα καταβληθούν υποτροφίες σε 1.000 ωφελούμενους.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 16 με τίτλο «Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας (υλοποίηση) – ΙΝΕΜΥ» της παραπάνω πράξης, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ προτίθεται να συνεργαστεί με είκοσι τέσσερα (24) στελέχη, για: (α) τη συμμετοχή τους στις Περιφερειακές Ομάδες Εύρεσης Ωφελουμένων & Επιχειρήσεων, (β) τη συμμετοχή τους στην Ομάδα Σύζευξης Ωφελουμένων – Επιχειρήσεων του υποέργου.

Υποβολή Φακέλου Πρότασης (έντυπο υποβολής Πρότασης και σχετικά δικαιολογητικά) έως την Δευτέρα 16/02/2015  και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 14-16, TΚ 10563, Αθήνα , 2ος  όροφος (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ)
ή να υποβληθεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εναλλακτικά με courier. Φάκελοι Προτάσεων μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτοί. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του courier αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής του Φακέλου Πρότασης.

Η διαδικασία αξιολόγησης των Προτάσεων περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.

Οι υποβάλλοντες Πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης / βαθμολόγησης των υπολοίπων Προτάσεων έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους ενδιαφερόμενους. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων Προτάσεων, ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπομένων στο υπό στοιχείο Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποβληθέντων Προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κοινοποίηση αυτών στους υποβάλλοντες Πρόταση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται με τους εξής τρόπους: (α) αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών, Πετράκη 14-16, TΚ 10563, Αθήνα, 2ος  όροφος (Γραμματεία ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), (β) με fax στο 210-3259229.

Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ηλέκτρα Παύλου (e-mail: epavlou@esee.gr).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *