Θέσεις Εργασίας Εποχικού Προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας στο Μακροχώρι

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (24)Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου:«Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης του οικισμού Μακροχωρίου Δήμου Αποστόλου Παύλου (νυν Βέροιας) της Π.Ε. Ημαθίας».

Ειδικότερα:

1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
1 ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ και ελλείψει αυτών ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση:
ΕΦ.Α. Ηµαθίας – Αντ. Καµάρα 3
ΤΚ 59100 Βέροια.
Υπόψιν κ Ν. Παγιούλα
Τηλέφωνο Έπικοινωνίας: 2331029737 εντός προθεσµίας πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΟΠΑΙΘ (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 17-02-2015 έως 24-02-2015 ).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µιας µόνο κατηγορίας προσωπικού η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΠΑ Εργασία – Δημοσιογραφική Επιμέλεια : Πρέσια Ιωάννα
(ioanna_prs@hotmail.com)

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *