Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Αντιπάρου

Κοινοποιήστε το άρθρο

ergasia-2-300x150Ο Δήμαρχος Αντιπάρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Αντιπάρου ως εξής:

 1. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 2. Δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
 3. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικού
 4. Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Λογιστή

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν Υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται
 1. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) .

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση , επισυνάπτοντας:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (Για την θέση του Υδραυλικού)
 4. Αντίγραφο πτυχίου λογιστικής Τ.Ε. (Για την θέση του Λογιστή)
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 11-17 του Ν.3584/2007
 1. Χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου εντός προθεσμίας 5 ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου ( δηλ. από : 19-03-2015 μέχρι: 23-03-2015) .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Γραφείο του Δήμου, ( πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2284061570 κος Βασιλόπουλος) καθώς και στο site του Δήμου www.antiparos.gr

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *